Annons

SD vill få mer transparens i budgetarbetet

Stefan Olsson, (SD) har motionerat om att han vill att Landskrona stad ska redovisa kostnader för de kommunala verksamheter som styrs av
lagkrav.

Nu vill Stefan Olsson och Sverigedemokraterna att Landskrona stad årligen redovisar kostnader för kommunala verksamheter som styrs av lagkrav. Något SD:s kommunalråd idag lämnat in en motion till kommunfullmäktige om.

Annons
 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om att Landskronas stad ska redovisa kostnader för kommunala verksamheter som styrs av lagkrav.
– Detta är otroligt viktig information som kan komma att revolutionera hela budgetprocessen inom Landskrona stad. Det gynnar samtliga politiska partier vilka på ett enklare sätt kan prioritera i sina egna budgetar, men inte minst landskronaborna och media som därmed får en mycket god insyn i stadens prioriteringar, säger Stefan Olsson, kommunalråd för SD Landskrona

– Kommunerna i Sverige har ett starkt självstyre. Sessa får ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar. Kommunerna får dock inte ha hand om uppgifter som ska hanteras av staten eller andra myndigheter. Förutom möjligheten att inom självstyrets ram besluta om verksamheter finns en rad obligatoriska verksamheter som kommunen ansvarar för, säger Stefan Olsson.

Riksdagen beslutar om vilka kommunens obligatoriska uppgifter ska vara i speciallagstiftning. Exempel på sådan speciallagstiftning är Socialtjänstlagen, Skollagen, Plan- och bygglagen, Miljöbalken, Hälso- och sjukvårdslagen, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade men det finns åtskilliga fler.
–  I lagstiftningen anges ofta vad som ska göras men inte alltid hur eller med vilken ambitionsnivå. Vid sidan om speciallagstiftningen finns en serie mera avgränsade specialregler om kommunala befogenheter, varav de flesta finns i Lag om vissa kommunala befogenheter, berättar Stefan Olsson.
– Några exempel som återfinns i denna lag gäller kommunens befogenheter beträffande statlig väg och järnväg, högskoleverksamhet, miljöbetingade investeringsprogram, sjuktransporter, kollektivtrafik, affärsmässighet i vissa verksamheter, turism med mera. Det finns en rad andra lagar som ger kommunen ytterligare befogenheter, bland annat lag om kommuners åtgärder vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap med mera. De verksamheter som kommunen bedriver utöver lagstadgade krav omfattar kultur- och fritidsverksamhet – med undantag av bibliotek- , näringslivsverksamhet, arbetsmarknadsåtgärder, stöd till föreningar och partier, näringsverksamhet i form av bostadsbolag, turism och upplevelseverksamhet med mera, säger Stefan Olsson som vill att stadens förvaltningar får i uppdrag att redovisa de verksamheter som Landskrona stad enligt lag är skyldig att driva. Rapporterna ska rubriceras med respektive lagparagrafer där dessa kostnader ska ingå.

För att underlätta för politikerna vill han att stadsledningskontoret ges i uppdrag att sammanfatta rapporterna och summera budgetposterna för förvaltningarna under respektive lagparagraf och att dessa uppdateras årligen av stadsledningskontoret och levereras till kommunstyrelsen inför budgetprocessen.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser