Visselblåsare hävdar hot och ärekränkning

Det blåser friskt runt stadshuset. Åter har en chef köpts ut och inte går det att få veta orsaken till detta.

2016 införde Landskrona stad en visselblåsarfunktion som innebar att kommunanställda anonymt kunde tipsa om oegentligheter. Sedan dess har 15 anmälningar inkommit varav 13 är inskickade efter den sedan i höstas. Noterbart är att 11 av anmälningarna gäller teknik- och serviceförvaltningen. Främst är det chefen för förvaltningen, Christian Dahl, som fått anmälningar på sig. Det talas om allt från hot och lögner till ärekränkning och partsjäv.

Landskrona Direkt kontaktade stadsdirektör Carina Leffler. Några konsekvenser för förvaltningschefen har det inte blivit.
– Utredningarna har i samtliga fall visat att det inte förekommit några oegentligheter. Därmed är frågorna utredda och avslutade, svarar hon.

Carina Leffler tror att det är den stora omorganisationen i förvaltningen som är grunden till anmälningarna.
– Teknik- och fritidsförvaltningen har genomgått en stor omorganisation. Det kan vara ett skäl att just visselblåsarfunktionen blivit flitigt använd.

Att det är så många anmälningar har, enligt stadsdirektören, ingen betydelse.
– I sak fungerar inte visstelblåsarfunktionen som en volymknapp för kritik. Funktionen finns till för att anställda inom staden anonymt ska kunna anmäla vad de uppfattar som oegentligheter. Utredningsgruppen har sedan att ta ställning till vad som är anmält och utreda detta – inte antalet gånger frågan är anmäld. Det är sakfrågan som är i fokus.

Även det faktum, att det inkommit en anmälan 2017, en 2019 och resten från hösten 2020 till dags dato har med den nämnda omorganisationen att göra.
– Det är en anonym tjänst vilket gör att det inte går att svara på frågan om varför så många inkommit sedan i höstas, förutom vetskapen om att teknik- och fritidsförvaltningen genomgått en stor organisationsförändring. Någon eller flera anmälde vad de ansåg vara oegentligheter och dessa anmälningar har sedan utretts och är nu klara. Det är viktigt att funktionen håller sig strikt till sakfrågorna som ska utredas, inte till volymen, upprepar Carina Leffler och ger ett exempel på varför det är viktigt.
– Det är teoretiskt möjligt att anonymt anmäla vem som helst för vad som helst hur många gånger som helst. Om en person får för sig att trakassera en kollega genom att skicka oändligt antal anmälningar per dag, kan inte utredningsgruppen eller jag som högst ansvarig chef förhålla mig till det på något annat sätt än att det som anmälts ska utredas utifrån om det föreligger oegentligheter eller inte. Visselblåsarfunktionens syfte är att fånga misstankar om korruption, mutor och andra oegentligheter. Den behöver vara anonym för att det ska vara enkelt och tryggt att anmäla, men anonymiteten i sig gör att det behöver vara fokus på det som anmälts, inte på hur många gånger det anmäls.

Landskrona Direkt har tagit del av samtliga anmälningar, förutom en som inte skickats trots förfrågan, och tolkar det som att det stora flertalet är skickat från olika personer.

Visselblåsarutredare anmäld
Ett par av anmälningarna har gällt att stadens strategiska HR-chef Carina Funeskog som anställt en före detta kollega, något som Landskrona Direkt skrev om i maj månad. En av de som ska utreda anmälningarna, förutom stadens chefsjurist Boel Kvist och stadens säkerhetschef Eva Löwbom är just Carina Funeskog. Detta har föranlett diskussion och nu har beslut tagits att samtliga visselblåsaranmälningar ska utredas av en extern part, något som hd.se var först med att berätta om.
– Jag vill inte att kollegor ska utreda varandra, även om utredningsgruppen är vana att hantera andra utredningar med stor integritet. Jag vill också att berörda funktioner ska fokusera på sina huvuduppdrag, säger Carina Leffler.

Varför så inte skett innan svarar hon inte på.
– Organisationen sattes för flera år sedan, före min tid. Jag vill dock inte ha det så.

Kommer alla visselblåsaranmälningar och färdiga utredningar att vara offentliga handlingar när en extern privat aktör tar över utredningsarbetet?
– Ja, det är offentliga handlingar.

Läs mer:

Till arkivet