Uppmanar regeringen att utreda Europaspåret

Hur ska framtidens gods transporteras till och från Sverige?
Hur ska framtidens gods transporteras till och från Sverige?

Landskrona stad förordar att regeringen tillsätter utredning om en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn. 

Landskrona stads kommunstyrelse har skickat ett eget 12-sidigt remissyttrande till Infrastrukturdepartementet gällande Trafikverkets inriktningsunderlag. Landskronas stad är kritisk till infrastrukturprioriteringarna i Skåne och förordar att regeringen tillsätter en utredning av Skånes framtida infrastruktur där en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn för både gods- och persontrafik ingår.

Regeringen gav 2020 Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag för en ny infrastrukturproposition som förväntas att presenteras i vår. Inriktningsunderlaget är på remiss fram till 29 januari 2021. Landskrona stad skickar ett eget remissyttrande till Infrastrukturdepartementet för att uppmärksamma regeringen på det internationella perspektivet. Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland kommer enligt trafikprognoser att fördubbla godstrafiken på järnvägen och för att Sverige och svensk industri kan dra nytta av det nya järnvägsstråket krävs en ny järnvägsförbindelse över Öresund med godskapacitet.

– I dagsläget är den enda föreslagna lösningen på kapacitetsproblemen för godstrafiken en ny Öresundsförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn, Europaspåret, skriver Landskrona stad i remissyttrandet.

– Europaspåret skapar inte bara möjligheter till en överföring av godstrafik från lastbil till järnväg utan också en förbättring för klimatsmart personresande. Europaspåret leder till att restiderna minskar kraftigt för både regionaltågstrafiken och fjärrtågtrafiken, med stora samhällsekonomiska vinster i hela Sydsverige. Trafikverket har föreslagit ett snabbtågsnät för 250 km/h med blandad trafik för bland annat sträckan Göteborg-Köpenhamn (Hamburg). Med Europaspåret skulle restiden för denna sträcka minska med ytterligare 55 minuter, står vidare att läsa i dokumentet.

–  Europaspåret har så många fördelar att det måste utredas på statlig nivå. Genom att Europaspåret skapar ny kapacitet för godståg kan de långväga transporterna i framtiden bli mer klimatvänliga genom att använda järnvägen i stället för lastbil, säger Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.

Europaspåret skapar också stora fördelar för fjärr- och regionaltrafiken genom att öka kapaciteten och minska restiderna. Restiden från Göteborg till Köpenhamn skulle till exempel minska med 55 minuter. 

– Det kanske stämmer men någonstans måste man vara överens och vi är många nu som är överens om att HH-linjen är det bästa alternativet, sa Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelseordförande i Region Skåne till Landskrona Direkt i samband med att regionen i förra veckan höll en presskonferens där man presenterade att Region Skåne nu vill bli delägare i en framtida HH-linje.

En statlig utredning av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör har pågått sen 2018 och presenteras inom kort. Landskrona stad är kritisk till att HH-förbindelsen har prioriterats före Europaspåret och hoppas att HH-utredningen skapar ett fönster för en ny diskussion av Öresundsförbindelserna.

 – Vi har länge kämpat för att lyfta frågan om kapacitet till godståg eftersom det är helt avgörande för svensk industris konkurrenskraft och omställningen till klimatvänliga transportsätt. Frågan är så viktig att alla förslag måste utredas inklusive Europaspåret som är det enda förslaget som faktisk säkrar godskapaciteten. Vi hoppas regeringen tillsätter en ny utredning om en fast Öresundsförbindelse som analyserar frågan ur ett helhetsperspektiv och utreder samtliga förslag, poängterar Christian Alexandersson, tidigare stadsdirektör som nu är ansvarig för projektet Europaspåret i Landskrona stad.

Landskronas stads propåer och påvisningar om framtidens färdvägar för godstrafik tycks inte nå fram hur högt man än ropar.
– Tanken är att HH-linjen tillsammans med en framtida Metro mellan Malmö och Köpenhamn ska avlasta persontrafiken över Öresundsbron som därmed kan ta mer godstrafik, är det stående svaret från HH-alternativet och denna gång var det Carl Johan Sonesson som upprepade det.

Landskrona stad beskriver Europaspåret som en järnvägsförbindelse för regional-, fjärr och godståg.
”Det finns också goda möjligheter att bygga en bilförbindelse i samma tunnel och koppla denna på en kommande Östlig Ringvej som planeras runt om Köpenhamn. Det skulle betyda att hela projektet kan finansieras enligt samma modell som Öresundsbron där avgifter från bilar och lastbilar finansierar järnvägsförbindelsen”, fastslår Landskrona stad.

Landskrona stads remissyttrande kan du ladda ner och läsa här som PDF >>

Till arkivet