Annons

Hälsosamtal för bättre levnadsvanor

En väg till bättre folkhälsa kan vara de hälsosamtal för 40-åringar som ska förebygga hjärt-kärlsjukdomar som nu införs på vårdcentraler runt om i Skåne.

Under hösten erbjuds alla 40-åringar listade vid Hälsomedicinskt Center i Landskrona, samt vid ytterligare tio av Skånes vårdcentraler hälsosamtal. Syftet är att förebygga hjärt-kärlsjukdom genom att hjälpa deltagarna till bättre levnadsvanor.

Annons
 

Nu påbörjas ett pilotprojekt där 40-åringar som är listade vid bland annat Hälsomedicinskt Center i Landskrona, erbjuds ett hälsosamtal.
– Förhoppningsvis kan vi bland annat nå personer som annars inte söker stöd för sin hälsa och väcka nyfikenhet i hur mycket som går att påverka själv för att förhindra ohälsa. Det är helt i linje med Region Skånes omställning – bättre hälsa för fler, där vi vill ha en förflyttning från vård till hälsa, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.
Många vanliga sjukdomar är som de flesta vet kopplade till våra levnadsvanor. Genom att röra på sig regelbundet, äta hälsosamt, avstå tobak och vara försiktig med sin alkoholkonsumtion kan man minska risken för hjärtinfarkt, stroke och cancer. Det är också viktigt att ta hand om relationer, ha tid till återhämtning och en god sömn.

Förebygger ohälsa
Hälsosamtalen är gratis och tar ungefär en timme. Inför mötet besvarar patienten frågor om sin hälsa och lämnar ett blodprov för socker- och kolesterolvärde. Under besöket mäts blodtryck, vikt, längd och midjemått. Enkätsvar och värden är utgångspunkten för hälsosamtalet som ska hjälpa deltagaren att göra medvetna val för sin hälsa.
Psykisk ohälsa är en stark riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom och att identifiera tidiga symtom och erbjuda stöd är därför en viktig del av samtalet.
– Sjukdomsförebyggande arbete räddar liv och sparar pengar. För mig som allmänläkare känns det oerhört viktigt att uppmärksamma riskfaktorer som ännu inte hunnit leda till sjukdom, säger Malin Skogström, enhetschef på Kunskapscentrum för levnadsvanor och sjukdomsprevention och en av projektledarna bakom satsningen.

Hälsosamtal har funnits länge i Sverige
I dag erbjuder nio regioner runt om i Sverige sina invånare riktade hälsosamtal och ytterligare sju regioner har påbörjat införandet. Det finns en vetenskapligt dokumenterad positiv effekt av arbetet. Evidensen talar för att det är en metod som framför allt räddar liv, men också sparar pengar och verkar för jämlik hälsa. Förhoppningen är att införandet av riktade hälsosamtal i Skåne ska leda till att alla vårdcentraler får ett strukturerat arbetssätt med levnadsvanor.
Region Skåne arbetar för att alla vårdcentraler i Skåne ska kunna erbjuda hälsosamtal för 40-åringar under 2021. I mars 2021 fattas politiskt beslut om hälsosamtalen för 40-åringar ska införas på alla vårdcentraler i Skåne.

De nu aktuella vårdcentralerna är utvalda utifrån hur de speglar Skånes befolkning och för hur de arbetar med levnadsvanor i nuläget. Det vill säga om det till exempel finns tillgång till dietist, tobaksavvänjare, medarbetare som kan föra en dialog om alkohol och skriva fysisk aktivitet på recept (FaR)

Folkhälsan i Landskrona
En titt i det av kommunfullmäktige återremitterade politiska styrdokumentet, Landskronas Vägval 2020, gör gällande att Landskronabor har en lägre förväntad livslängd än invånare i de flesta andra kommuner i landet. Hjärtinfarkterna är fler liksom antalet självmord. Självmord är rent av nästan dubbelt så vanligt bland kvinnor i Landskrona jämfört med antalet självmord bland kvinnor i Skåne och riket. Gravida kvinnor i Landskrona röker i större utsträckning och dödsfall som härrör till kröken är betydligt högre bland män om man jämför med andra kommuner.  
Folkhälsan i Landskrona befinner sig sammantaget på en nivå som kräver konkreta, långsiktiga åtgärder. Dessa vill politiken ska bedrivas konkret, evidensbaserat och resultatfokuserat.

Annons
Annonser
























Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser