Strandvägens entreprenörer presenterade sig

I fredags informerades de boende kring Strandvägen som först berörs av den första etappen som nu påbörjats.
I fredags informerades de boende kring Strandvägen om det aktuella arbete som kommer att pågå under året. Fredrik Green från Skanska drog upp riktlinjerna och Göran Nilsson, NSVA, samt  Josefin Wallentin, Landskrona stad, bistod med information.

– Kom och bekanta er med oss!
Den inbjudan var det ett tiotal fastighetsinnehavare kring Strandvägen som anammade när projektledarna för Skanska, Landskrona stad och NSVA i fredags kallat till informationsmöte om ombyggnaden av gaturummet och vad detta innebär utöver den så hett omdebatterade förändringen för stadsbuss 5.

De tre projektledarna Göran Nilsson (NSVA), Josefin Wallentin (Landskrona stad) och inte minst Fredrik Green (Skanska) göt ganska omgående olja på vågorna. Sakligt fick de berörda kringboende veta hur arbetet kommer att bedrivas med ledningsomläggningar, gatuarbete och gestaltning.
– Körbanan smalnas av och vid fyra punkter görs dessutom avsmalningar likt södra delen av Stenorsvägen. Detta för att sänka hastigheten. Samtidigt breddas och grusas gångbanorna. Belysningen förbättras för gång- och cykeltrafikanter och placeras vid fastighetsgränserna. Växter som tål vind och saltstänk kommer att planteras. Parkeringsfickor kommer det bli fler av,  liksom ett övergångsställe mitt på den nu aktuella sträckan, redogjorde Josefin Wallentin för.

Såväl sophantering som posthantering, parkering, vibrationer och rent av risken för damning en vacker sommardag gicks igenom. Men det mest grundläggande och möjligen det som då ställer till det för en del boende förklarade Fredrik Green från Skanska och ställde sig framför en whiteboard.
– Vi arbetar säkert, eller inte alls!, klargjorde han och pekade på den skiss han i förväg ritat upp.
– Vi schaktar säkert, 30 meter åt gången, fyra meter djupt. Eftersom det är mycket sand så är rasrisken stor. Det finns dessutom sträckor då vi är under havsnivån, berättade Fredrik Green.

Rasrisken medför alltså att inga fordon kan passera intill ett schakt.
– Det går alltså inte att framföra trafiken växelvis förbi sträckorna vi arbetar på.

Istället kommer trafiken att ledas via smågatorna runt Strandvägen där man på sina ställen kommer att bredda vägen med grus så att exempelvis räddningstjänstens bilar ska kunna ta sig fram.
– Vi kommer att stå i kontinuerlig, veckovis, kontakt med räddningstjänsten. De kommer dessutom att provköra olika sträckor allt eftersom vi avancerar fram, sa Fredrik Green och berättade  att man har stor vana att arbeta på detta vis och att räddningstjänsten redan är inkopplad och väl insatta i problematiken.

På plats fanns även Mikael Partanen, trafikutvecklare på Skånetrafiken och han medgav att det kändes något nervöst att möta de boende. Han fick följaktligen också motta en del kritik och en av de närvarande undrade varför busstrafiken drogs in redan den 15 december när arbetena på vägen påbörjades först på måndagen (läs igår).
– Det var praktiskt att låta detta ske i samband med tidtabellsskiftet, svarade han och menade att förhandlingar med facket därmed förenklades likaledes chaufförernas schemaläggning. En förklaring som inte lät sig köpas.

Busstrafik redan till jul?
Gladare miner var det när entreprenörerna förklarade att ambitionen var att Strandvägen förhoppningsvis skulle vara färdig i december lagom till tidtabellsskiftet. Inga garantier för detta kunde dock ges. Däremot lovade Skånetrafiken att samtliga hållplatser skulle finnas kvar även i framtiden.

En sak är alldeles säkert. Det är inte enkelt att informera. Till mötet som hölls runt lunchtid i fredags var det kallat med två dagars varsel.
Hade informationen gått ut betydligt tidigare hade säkert också en större förståelse även för bussomläggningen funnits. Att Strandvägen är i stort behov av renovering såväl på ytan som på djupet rådde det ingen tvekan om.
– Det hela har skötts uruselt. Informationen idag var den enda vi fått och den var i sig mycket bra. Men här behöver alla inblandade rannsaka sig själva, sa en av fastighetsägarna innan det bjöds på grillkorv på ”gården” till Skanskas etablering vid Holmgatan.
– Tveka inte att knacka på om det uppstår några problem under resans gång. Vi finns här för er, avslutade Fredrik Green mötet.

En bidragande orsak till att stadsbussarna inte kan trafikera Strandvägen under tiden som ombyggnaden pågår är att Skanska är noga med att det måste schaktas säkert.
Skanska bjöd de kringboende på grillkorv.

Till arkivet