En fjärdedel av S:t Olovs vång föreslås bli bostäder

De kolonister som innehar kolonilott i gång 11-13 kommer inför nästa arrendeperiod med start 2021 få information om stadens kommande planläggning av området. Därmed kan arrendeperioden 2021-2026 komma att bli den sista som denna del av S:t Olovs vång upplåts för koloniändamål.
De kolonister som innehar kolonilott i gång 11-13 ( den östra blå markerade delen)  kommer inför nästa arrendeperiod med start 2021 få information om stadens kommande planläggning av området. Därmed kan arrendeperioden 2021-2026 komma att bli den sista som denna del av S:t Olovs vång upplåts för koloniändamål.

En fjärdedel av S:t Olovs vångs koloniområde kan komma att omvandlas till  bostadsområden. Områdets stationsnära läge är attraktivt ur ett stadsplaneringsperspektiv, anser stadsbyggnadsförvaltningen som nu överlämnat en handlingsplan för stadens koloniområde till politikerna kommunstyrelsen.

Landskrona är i förhållande till sin storlek Sveriges kolonitätaste stad. Idag räknar man in cirka 1400 kolonilotter inom sex olika områden. Nu börjar kommunen slå lystna blickar mot den ”utlånade” marken, som man på sina ställen anser bör omvandlas till bostadsområden. Gångarna 11-13 på S:t Olovs vång föreslås exempelvis prövas för stadsbebyggelse. Även i Axeltofta föreslås en planändring i hela området för att pröva möjligheten till bostadsändamål.

Vid dagens möte i kommunstyrelsen (KS) bläddrade ledamöterna i den 36-sidiga handlingsplanen som stadsbyggnadsförvaltningen under året har arbetat fram för Landskronas koloniområden.

”S:t Olovs vångs koloniområde ligger attraktivt ur ett stadsplaneringsperspektiv med ett stations- och centrumnära läge. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att del av området i den östra delen nära stationen, gång 11, 12 och 13, omvandlas till bostadsområde. ”, skriver stadsbyggnadschef Johan Nilsson och mark- och exploateringschef Marie-Louise Svensson i den tjänsteskrivelse som bifogats handlingsplanen.

Totalt rör det sig om 34 kolonilotter samt ett område med odlingslotter som är utpekat.
”Omvandlingen bör ske inom en 5-10 årsperiod. Ett planarbete bör påbörjas under 2021″, skriver man vidare.
– Vi fick handlingsplanen dagarna innan jul och har därför inte haft någon möjlighet att diskutera detta i partiet. Vi avstod därför att delta i beslutet, säger Fatmir Asemi, kommunalråd (S).

Handlingsplanen tar även upp de problem som finns i koloniområden med misskötta tomter och permanentboende och ger även förslag på lösningar. Olika nivåer på ersättningar vid eventuell kommunal inlösen finns också angivna i dokumentet.

Rekreation och trädgårdsodling
Dokumentet fastslår att det överlag finns välskötta kolonilotter i Landskrona där ändamålet är rekreation och trädgårdsodling, vilket är tanken när stadens mark upplåts för koloniändamål. Samtidigt sägs det att det blivit en ökning av att kolonilotter som används för just permanentbostad. Det konstateras också att lotter hyrs ut i andra hand för bostadsändamål. Arbetet initierades dock till en början av länsstyrelsens synpunkter på områdenas otillräckliga avloppslösningar.

Här föreslår förvaltningen att respektive kolonist ansvarar för att installera BDT-filter (BDT=Bad, Disk och Tvätt) för rening av gråvatten i varje kolonistuga.  Detta vill man se på Kopparhögarna, Larvi, S:t Olovs vång, Gråen och på Citadellet. Förslaget bygger på att länsstyrelsen och miljönämnden godtar lösningen. Lundåkra stugområde däremot föreslås anslutas till det kommunala avloppsnätet genom utbyggnad av ett internt nät.
Att inte koppla på det kommunala avloppsnätet i alla områden är för att stävja åretruntboende. Vidare vill man i framtiden begränsa nya kolonier till att endast hålla 30 kvm. Skälet här är detsamma – motverka åretruntboende.

S och SD avstod från att delta i flera av de kolonibeslut som togs i KS. Partierna aviserade istället att de skulle inkomma med särskilda yrkanden. ”Handlingsplan – Landskrona koloniområden” går nu vidare till kommunfullmäktige för ett avgörande.

Årets tema i Rothoffska kolonin är "Den skånska haven"
Kommunens egen koloni, Rothoffska kolonin.

Ladda ner förslaget Handlingsplan som PDF.

 

Till arkivet