Annons

Sjunde detaljplanen i Norra Borstahusen på väg fram

Del av illustrationsplan för det nu aktuella området.

På tisdag är det dags för stadsbyggnadsnämnden att sammanträda på Nya Hotell Öresund. På dagordningen står att godkänna den sjunde detaljplanen för granskning för Norra Borstahusen – den del som kallas Strandstaden.

Annons
 

Denna gången ska politikerna pröva lämpligheten att uppföra bebyggelse av drygt 520 bostäder, handel, kontor, förskola och vård samt planlägga delar av Säbybäcken och naturområdet intill denna för allmänt ändamål. Området som nu är aktuellt är platsen som golfbanan fått flytta från. (Se bild nedan).

Debatten som fördes i samband med Strandbyn har sedan länge tystnat och endast två åhörare kände sig manade att komma till det samrådsmöte som är tvunget att hållas i samband med detaljplaner.

Lite grus i maskineriet har trots detta uppstått då Landskrona stad bland annat ville ta bort många träd på området och ersätta dessa på andra platser. Under våren 2018 samrådde stadsbyggnadsförvaltningen med Länsstyrelsen angående biotopskydd inom planområdet.  Man fick då avslag på sitt förslag och kommunen valde att överklagade beslutet till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. I augusti meddelades att överklagandet avslagits. Plankartan har därför i dagarna fått justeras och den biotopskyddade trädraden utmed Eriktorpsvägen har fått bestämmelsen PARK/NATUR, och får därmed leva kvar.

– Vi har skickat in ansökan om prövningstillstånd till mark- och miljööverdomstolen för att få ett slutligt besked i ärendet. Och för att rättstillämpningen ska bli tydligare för oss som ska tillämpa den ute i Sveriges kommuner. Vi behöver en bättre vägledning, säger stadsbyggnadschef Johan Nilsson till Landskrona Posten som var först med att rapporterar att Nu är det klart – allén får stå kvar”.

Miljönämnden har samtidigt påtalat att det är många träd inom planområdet som kommer behöva tas ner och att det bör utredas huruvida kompensationen med återplantering är lämplig att göra inom planområdet eller ska ske på annan plats. Samtidigt gör miljönämnden klart att det borde framgå av planhandlingarna var denna kompensation är tänkt att ske och vem som ska stå för kostnaden.

Planområdet (markerat med röd linje) är den sjunde detaljplanen inom utvecklingen av Norra Borstahusen
och anses därför vara en fortsatt tätortsutveckling.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser