Annons

Jobben finns i Landskrona – Här är de heta branscherna

Pernilla Anderberg är vd för Tillväxt Landskrona, vilkas prognoser säger att 1000 nya rekryteringar behövs göras i Landskrona det kommande året. Foto: Ulf Bjarke, Foto261.se

För 2 år sedan avsåg Landskronas privata arbetsgivare rekrytera cirka 715 medarbetare de kommande 12 månaderna, utifrån den prognos Tillväxt Landskrona AB tog fram. När
prognosen över kompetensförsörjningsbehovet nu uppdaterats har behovet ökat med cirka 30%. Nästan 1 000 rekryteringar uppskattar de privata arbetsgivarna att de kommer att behöva
göra de kommande 12 månaderna. Men liksom för två år sedan upplever 75% av arbetsgivarna att det är svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens och egenskaper.

Annons
 

Det kommunalt ägda bolaget Tillväxt Landskrona AB, med en styrelse som består av företagsledare samt politiker, har intervjuat lokala arbetsgivare för att kartlägga hur rekryteringsbehovet ser ut på 1, 2-3 och 5 års sikt. Och som Landskrona Direkt kunde skriva redan i somras är resultatet är entydigt positivt. Företagen mår väl och avser genomföra rekryteringar både för att ersätta medarbetare som slutar samt för planerad expansion. Till detta kommer framtida rekryteringsbehov hos de företag som är på väg att etablera sig i Landskrona, samt rekryteringarna inom den offentliga sektorn.

Samtidigt är missmatchningen på arbetsmarknaden fortsatt stor, vid hela 3 av 4 rekryteringar upplever arbetsgivarna det svårt att hitta rätt kompetens.
– Behoven är stora inom framför allt industriteknik, transport, bygg, el/automation samt inom restaurangbranschen. Fler måste utbilda sig inom dessa områden, säger Pernilla Anderberg som är VD för Tillväxt Landskrona AB.

– Tillsammans med skolan har vi en stor uppgift att motivera elever att välja gymnasie- och vuxenutbildningar som leder till arbete, annars bromsas företagens stora tillväxtpotential upp samtidigt som arbetslösheten består. Samverkan mellan skola och näringsliv är avgörande om vi på sikt skall tillgodose det stora rekryteringsbehovet. Tillsammans med övriga nordväst-skånska kommuner erbjuds ett rikt utbildningsutbud, och jag hoppas att fler söker sig till dessa.

Sök till branscher med branscher med rekryteringsbehov
– När vi vet hur behovet ser ut och kommunicerar ut detta, är det också möjligt att motivera fler till att söka sig till de branscher som har stora rekryteringsbehov. Vi träffar ofta arbetsgivare
som, även om de har spännande tjänster att erbjuda, har svårt att hitta medarbetare och rekryteringsprocesserna drar ofta ut på tiden, här har vi en stor potential att ta tillvara på, på den lokala arbetsmarknaden, säger Pernilla Anderberg.

Just samverkan med relevanta utbildningar är viktiga, menar Mats Cedervall platschef på Prenad, en av arbetsgivarna som regelbundet rekryterar inom el och automation.  Ett företag med cirka 110 medarbetare varav 80 stycken är utbildade elektriker.
– Vi samarbetar med el-utbildningar i Landskrona på så vis bidrar vi med att ge praktik för eleverna, men det är också en bra väg för oss att rekrytera. Glädjande är att det även nu finns
kvinnliga elektriker, det ger en bra och balanserad arbetsstyrka hos oss, säger Mats Cedervall och konstaterar att rekryteringsbasen för utbildningarna därmed också dubblas genom att även
kvinnor nu söker sig till utbildningarna.

– Jag tror också att det är viktigt att arbetsgivarna syns, tydliggör sina stora rekryteringsbehov och blir bättre på att kommunicera hur intressanta jobb de erbjuder och hur goda villkoren
är inom dessa branscher om vi skall lösa kompetensförsörjningen. Frågan om missmatchningen på arbetsmarknaden löser inte sig själv, och de som bäst marknadsför de olika yrkena är arbetsgivarna själva, fyller Tillväxt Landskronas styrelseordförande Mats Ekeroth i. Under sina år som VD för Alfdex har han upplevt att det för många finns en tröskel att ta sig över, men när de väl fått upp ögonen för de spännande jobb som finns inom till
exempel industrin väljer de att stanna och utvecklas där.

Ett av företagen som har stora och långsiktiga rekryteringsbehov i Landskrona är BorgWarner som idag har ca 450 anställda och drygt 100 inhyrda medarbetare och konsulter. De ser det som angeläget att minska avståndet mellan Landskrona och universitetet i Lund, för att kunna tillgodose sitt rekryteringsbehov av främst ingenjörer.
– Teknik i allmänhet och automotive i synnerhet är en stark framtidsbransch och vi kan erbjuda många spännande tjänster inom utveckling av både produktion och produktionsteknik. Vi
arbetar för att attrahera ingenjörer till oss, och här måste vi gemensamt med till exempelvis Landskrona Stad och Tillväxt Landskrona AB samarbeta för att visa på hur attraktiv
Landskrona är som stad att bo och arbeta i. Det underlättar vår rekrytering, säger chief engineer Jonas Jönsson.

Det totala, uppskattade årliga rekryteringsbehovet är 995 medarbetare på 12 månaders sikt, 1225 på 2-3 års sikt och 1185 på 5 års sikt inom Landskronas befintliga näringsliv.  Till detta
tillkommer ett stort rekryteringsbehov hos de företag som nu etablerar sig i Landskrona och inom offentlig sektor.

Olika krav för olika branscher
Krav på relevant utbildning och erfarenhet skiljer sig åt mellan de olika branscherna. Till exempel krävs det bara relevant erfarenhet för var femte rekrytering inom restaurangbranschen och i
var tredje rekrytering inom detaljhandeln där det istället är de personliga egenskaperna som prioriteras, medan industrin, bygg- och el-branschen kräver relevant utbildning vid näst intill varje rekrytering.

Förtur för landskronabor
I undersökningen har det också ställts en fråga om arbetsgivarnas inställning till att ställa krav till bemanningsföretagen att det är landskronabor som hyrs in, för att på så sätt bidra till en sänkt
arbetslöshet i Landskrona. Ett bemanningsuppdrag anser Tillväxt Landskrona vara en bra väg in på arbetsmarknaden, och för arbetsgivaren kan det vara intressant med någon som bor utan pendlingsavstånd om uppdraget övergår till anställning, därför uppmuntras arbetsgivarna att ställa krav på sina bemanningsföretag att så många medarbetare som möjligt är landskronabor. Av undersökningen framgår att 60% av de som hyr in medarbetare under perioder säger sig vara öppna för att ställa krav på att det är landskronabor i första hand, så länge man inte ger avkall på kompetens.

Att undersökningen visar på att det lokala näringslivet är välmående, gör Pernilla Anderberg mycket glad.
– Det är fantastiskt roligt att det går så bra för Landskronas företag inom alla olika branscher. En dynamisk arbetsmarknad är en riktigt positiv byggsten i Landskronas fortsatta utveckling, och bra både för landskronaborna och för de som vill flytta hit. Här finns jobben, säger Pernilla Anderberg.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser