VA-arbeten orsakar trafikstörningar

En del trafikstörningar är att vänta i korsningen Föreningsgatan/Järnvägsgatan när NSVA utför grävarbeten i samband med ett VA-projekt.
En del trafikstörningar är att vänta i korsningen Föreningsgatan/Järnvägsgatan när NSVA utför grävarbeten i samband med ett VA-projekt.

Under gårdagen påbörjade NSVA den praktiska delen av ett VA-projekt för att separera de kommunala avloppsledningarna för dag- och spillvatten i S:t Olovsgatan och Järnvägsgatan norra fram till Föreningsgatan. I samband med detta passar bolaget också på att byta ut vattenledningen. Något som inledningsvis medför trafikstörningar inte minst på Föreningsgatan där endast ett körfält är öppet i höjd med Järnvägsgatan.

Under entreprenadutförandet kommer trafikstörningar, inskränkningar i parkeringsmöjligheterna på gatan samt störande ljud från maskiner att uppstå. NSVA ber om överseende med detta. Arbete beräknas klart i slutet av 2018.

Längre ut på Öster
Under hösten 2018 kommer NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, att genomföra ett VA-projekt i Hantverkargatan på sträckan mellan Kolonigatan och Vintergatan.

Avloppsledningen som ligger i gatan idag är en kombinerad ledning, vilket innebär att både dag- och spillvatten avleds via denna ledning. Denna kombinerade ledning kommer att ersättas av två ledningar i gatan, en ledning för spillvatten och en för dagvatten, ett så kallat duplikatsystem. Genom att separera ledningarna för dag- och spillvatten minskas belastningen på reningsverket i Landskrona. Risken för att släppa ut orenat avloppsvatten till havet vid häftiga regn (så kallad bräddning) minskas också. Även dricksvattenledningen i gatan kommer att läggas om i projektet.

Härslöv på tur
Med start vecka 33, måndagen den 13 augusti, kommer NSVA att påbörja ett VA-arbete på Länsmannavägen i Härslöv. Samtiga VA-ledningar kommer att bytas ut. Fastigheterna längs gatan får nya servisledningar. Gatan kommer att få ny asfaltsbeläggning och nya rännstensbrunnar. Länsmannavägen kommer att vara helt avstängd för genomfart under arbetets gång. Infart till fastigheter sker från norr eller söder beroende på var schaktgropen är. Busslinjen med nummer 260 flyttas enligt information från Skånetrafiken. Vattenavstängningar kommer att inträffa under kortare tider, rapporterar NSVA.

Mer om NSVA:s olika projekt i Landskrona kan du läsa på:
http://www.nsva.se/driftinformation/landskrona/

Till arkivet