Lägenheter på förslag i Tranchellska huset

Ägaren av Tranchellska huset vill bygga lägenheter i hela fastigheten. Något det nu dryftas kring.
Ägaren av Tranchellska huset vill bygga lägenheter i hela fastigheten. Något det nu dryftas kring.

Tranchellska huset är ett av Landskronas finaste paradhus. Sedan ett par år tillbaka har det gapat tomt i flera av fastighetens rum. Nu har ägaren Svenska Hus inkommit med en ansökan om att bygga om kontoren i huset till lägenheter samt  även inredda fyra lägenheter på vinden,  samt i samband med detta uppföra takfönster mot gården.

Vid det senaste mötet i stadsbyggnadsnämnden hade politikerna att ta ställning till en ansökan om ombyggnad av Tranchellska huset, från dagens bostadslägenheter, kontorslokaler och oinredd vind, till femton lägenheter, varav fyra inreds på vinden, vars takfall in mot gården förses med takfönster. Inga andra utvändiga ändringar planeras.

– Vi i stadsbyggnadsförvaltningen föreslog nämnden att besluta att delegera till oss att bevilja bygglov för ombyggnaden. Detta då ärendet är komplett och nödvändiga utredningar genomförts. Samt under förutsättning att inga utvändiga ändringar utöver takfönsterna blir aktuella. Det ville inte nämnden, sa stadsbyggnadschef Johan Nilsson vilket gör att ärendet fortsatt är under bedömning och en ansökan om tillstånd för åtgärderna har lämnats in till Länsstyrelsen.

Tranchellska huset är byggnadsminne sedan 1975 (K-märkt sedan 1974) och skyddas av Kulturmiljölagen. Det bedöms vara en byggnad som är särskilt värdefull ur såväl historisk, kulturhistorisk, miljömässig som konstnärlig synpunkt och får därför inte förvanskas.

Tranchellska huset anses vara synnerligen välbevarat och utgör en särskilt värdefull byggnad.  I förprojekteringen har de olika rummens kulturhistoriska värden lyfts fram och här beskrivs bland annat husets påkostade interiörer och också byggnadens tydliga sociala uppdelning med kökstrappa och herrskapstrappa, kommunikationsytor och interiörer på vinden som speglar tjänstefolkets livsvillkor. Förhållanden som på de flesta platser byggts bort vilket gör att de förmodligen är unika idag.

Därtill vill teknik-och serviceförvaltningen veta hur fastighetsägaren tänker lösa det eventuellt ökade parkeringsbehovet som uppkommer.

Till arkivet