Annons

Nya riktlinjer för alkoholservering

Nya riktlinjer för alkoholservering har antagit av KS och ska nu vidare till kommunfullmäktige  antagande.

Kommunstyrelsen godkände idag nya riktlinjer för alkoholservering.

Annons
 

De kommunala riktlinjerna för serveringstillstånd är till för att skapa förutsägbarhet för sökande om en etablering som planeras kan ges tillstånd. Riktlinjerna ska också verka för en likabehandling inom kommunen, gällande ansökningar om serveringstillstånd.

En ny alkohollag trädde i kraft 1 januari 2011. Den gav delvis förändrade förutsättningar för den kommunala tillståndsverksamheten och kommunens riktlinjer har därför behövt anpassas. Riktlinjerna reviderades senast 2012 och nu har en utförligare uppdatering av stadens riktlinjer för alkoholservering (tidigare “Riktlinjer för serveringstillstånd”) gjorts.

Det tolvsidiga dokumentet börjar med att slå fast att ”ett rikt och levande restaurangliv är ett viktigt inslag i ett levande samhälle. ”

Vidare står det: ”l dialog och samverkan med restaurangbranschen vill Landskrona stad bidra till att skapa goda restaurang- och boendemiljöer för medborgare och besökare i Landskrona och samtidigt bra förutsättningar för restaurangägarna att konkurrera på lika villkor.”

Det är individ- och familjenämnden som har tagit fram riktlinjerna som utgår från Sveriges alkohollagstiftning och speglar Landskrona stads nuvarande uppfattning och ambitionsnivå. De reviderade riktlinjerna följer Statens Folkhälsoinstituts modell för kommunala riktlinjer för alkoholservering och inspiration har även hämtats från andra närliggande kommuner.

Riktlinjerna ska revideras regelbundet och det rekommenderas att detta sker vid varje valår. Dessa kan komma att revideras tidigare men gäller som längst till och med år 2022, då de ska uppdateras och revideras.

All servering av alkoholdrycker kräver tillstånd av staden, vare sig serveringen är till allmänheten eller till slutna sällskap. Dock finns ett undantag och det är när samtliga tre punkter nedan uppfylls.

  •  Serveringen sker vid ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.
  •  Serveringen anordnas utan vinstintresse och medför inte andra kostnader för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna. Det får inte finnas ett vinstintresse av något slag, vare sig från försäljning av dryckerna eller från någon annan del av arrangemanget. Det betyder att man inte heller kan ha som syfte att skapa goodwill. Inget kommersiellt syfte får finnas, utan det kan enbart vara fråga om ett helt privat arrangemang. Det innebär också alt ett sådant arrangemang inte kan marknadsföras till allmänheten.
  • Serveringen anordnas i andra lokaler än sådana där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol eller lättdrycker.

l Landskrona beviljas serveringstillstånd normalt mellan klockan 11.00 och 01 .00  Utökad serveringstid kan beviljas som längst till klockan 03.00.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser