Annons

Meritvärde och behörighet på friskolorna

I veckan skrev vi om årets medelbetyg på de kommunala grundskolorna. Vi har också redovisat att det där finns 92 elever som vid skolavslutning i årskurs 9 inte är behöriga till gymnasiet. Landskrona Direkt har nu varit i kontakt med rektorerna vid Landskronas friskolor och fått deras meritvärde samt hur situationen ser ut med behörigheten till gymnasiet.

Annons
 

115 elever gick häromveckan ut nian vid någon av Landskronas fyra friskolor. Av dessa är 13 elever inte behöriga att börja gymnasiet till hösten.

Kunskapsskolan
Högst meritvärde bland Landskronas alla grundskolor har eleverna vid Kunskapsskolan. Meritvärdet här är 276 poäng.
– Vi hade 52 elever som nu gick ut årskurs 9 hos oss. Två av eleverna fick dessvärre inte godkänt i matematik. I övrigt är alla elever minst godkända i samtliga skolämnen, berättar rektor Per Algback.

De fyra friskolorna menar att betygen har god eller rent av mycket god överensstämmelse med de nationella proven.

– Att överensstämmelsen mellan satt betyg och resultat på de nationella proven är god är viktigt för oss. Det är i botten en ren trovärdighetsfråga och ur en rättssäkerhetsaspekt är det mycket viktigt att betygen ”håller”, säger Per Algback och menar att skolans höga betyg beror på deras arbetssätt med en personligt utformad utbildning, där varje elev sätter upp mål som följs upp och utvärderas varje vecka.
– Genom att målsättningarna är individanpassade är det roligare att gå till skolan och eleverna känner att skolan är nyttig för dem. Att vi systematiskt följer upp elevernas resultat och sätter in insatser på individnivå är också en starkt bidragande orsak till de fina resultaten, understryker rektorn.

– Vi har under de senare åren även arbetat mycket aktivt för att skolan ska vara en lugn och trygg arbetsplats med hög studiero, dit eleverna kommer för att studera. Genom att de är trygga på sin arbetsplats kan de också prestera på en högre nivå.

Säbyholms Montessori
Höga meritvärde, rent av  de högsta någonsin, hade eleverna på Säbyholms Montessori. För vårterminen 2017 landade dessa på 266,1 poäng.
Av de 23 elever som gick ut 9:an på Säbyholms Montessoriskola var 21 behöriga till de nationella programmen på gymnasiet. Detta är en siffra vi arbetar mycket med och har målet att nå 100 procents behörighet, säger Pontus Asperheim biträdande rektor.

– Det höga meritvärdet är ett resultat av elever och pedagogers hårda slit och skolans arbete med att möta alla elever där de är och få dem att utvecklas så långt som möjligt.  Naturligtvis är vi mycket stolta och glada över detta resultat och det bekräftar vår övertygelse om att det montessoripedagogiska arbetssättet hjälper eleverna att lyckas då de med stöd av pedagoger får äga sin egen kunskapsutveckling.

PeterSvenskolan
På PeterSvenskolan i centrala Landskrona tar man med samtliga 22 elevers betyg när medelvärdet på meritvärdet räknas ut. Detta hamnar då på 197,8 poäng.
– Det innebär att de nyanlända killarnas betyg är med i det. Vi har medvetet valt att inte exkludera dem från medelvärdet. Hade vi gjort det hade vårt meritvärde varit klart högre, säger rektor Sandra Larsson och förklarar.
– Vi väljer att se på våra nior som en enhet. Inte som två. Och har en förhoppning om att samhället någon gång kommer att göra detsamma. 

Av de fem nyanlända killar i den nian vi släppte, hade tre av dem inte fått full behörighet till gymnasiet. Detta är inte så konstigt eftersom vissa av dem inte gått i skolan sammanhängande eller ens alls och endast hos oss i ett till två läsår. Vidare har vi en elev som inte heller fått gymnasiebehörighet. Detta av helt andra orsaker, säger Sandra Larsson.

Landskrona School of Sports
På Landskrona School of Sports gick 18 elever ut årskurs 9, av dessa har tre elever inte klarat matematiken, en elev inte klarat svenskan på grund av kort tid i Sverige och en elev har läst ett reducerat program.

– Meritvärdet för behöriga till gymnasiet, samtliga program är: 232,7, meddelar rektor Roland P. Schoultze.

– Vi har lyckats nå de mål vi satte i början på läsåret, att överträffa föregående års resultat. Självklart är jag inte nöjd med resultaten förrän vi når 100% behörighet till gymnasiet. Det är en långsiktig process som vi startat och vi har goda förutsättningar att redan nästa år nå ett bättre resultat både gällande meritvärde och behörighet, avslutar Roland P. Schoultze.

Läs mer:

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser