Annons

Debatt: Mindre blockpolitik för ett helt Landskrona

jonas_esbjornsson_lekplats

Kommunalråd Jonas Esbjörnsson (S) vill se mer samarbete i politiken.

Visst finns det mycket som händer i vår stad och Landskrona är en bra stad att leva i. Men samtidigt är Landskrona en delad stad med stora problem som måste lösas. Skillnaderna mellan fattiga och rika är för stora och har dessutom ökat under de senaste åren. Landskrona har bland den högsta arbetslösheten i Sverige. Barnfattigdomen breder ut sig och sociala orättvisor minskar sammanhållningen och skapar oro och otrygghet. Ett samhälles utveckling kan bedömas utifrån hur dess befolkning mår och hur rättvis hälsan är fördelad mellan olika sociala grupper i kommunen.
Vi har en alldeles för hög barnfattigdom, stora utmaningar inom äldreomsorgen, människor som inte har rätten till heltid, ungdomar som inte kan flytta hemifrån för att det inte finns bostäder för ungdomar. Visst har vi utmaningar.
Men för att ta sig an dessa utmaningar behövs många förslag och samarbete. Det ända som hörs ifrån den borgerliga kommunledningen är en sorglig elegi att oppositionen säger nej.
Vi har lagt motioner med förslag som möts med nej ifrån er, vi lägger förslag i nämnderna som möts med ett nej ifrån er, ja listan kan göras lång.
Nej-sägandet är en bild av ert styre som alltid har rätt, era svar är den enda sanningen i stället för att samarbeta och arbeta för att hela Landskrona ska leva. Nä den offerkofta som ni klär er i passar er inte. Framgångsrika kommuner bygger på samarbete.  Vi vill se mindre blockpolitik och mer samarbete för hela Landskrona.

Vi Socialdemokrater har pekat ut fyra områden som Landskrona har stora utmaningar och stora möjligheter.
Det första är att vi vill att Landskrona ska bli Sveriges barnvänligaste stad.

Vi vill därför göra förskolan mer heltäckande och inkludera fler barn. Det behövs en ökad likvärdighet. En bra och likvärdig skola tar hänsyn till alla elevers sociala bakgrund och ser till att alla elever får samma möjligheter att försöka nå sina drömmar. Det handlar om säkra skolvägar för alla barn i hela Landskrona och byarna. Det handlar om fler och bättre lekplatser för våra barn. Vi vill satsa på aktiviteter för barn och ungdomar inom föreningslivet och kulturen. För våra barn och ungdomar är vår framtid.

Det andra är att Landskrona ska bli Sveriges klimatsmartaste stad.

Ett framgångsrikt miljöarbete avvaktar inte de perfekta lösningarna, utan måste präglas av experimentlusta och en mångfald av arbetsmetoder. Varje del av vår verksamhet måste hitta sitt sätt att arbeta. Vi välkomnar även initiativ från medborgare och näringsliv. Vårt kreativa utvecklingsarbete ska göra Landskrona till en god livsmiljö för människor och företag.

Vi har som mål att göra hållbarhet verkligt för alla landskronabor. Detta arbete måste ta utgångspunkt i hur socioekonomiska skillnader påverkar miljöarbetet. Grönytor, luftkvalitet, bullerstörningar varierar över staden. Landskrona kommun ska driva på utvecklingen genom att ställa krav på bästa möjliga miljöteknik vid inköp och upphandling av arbetsfordon, färdtjänst och andra transporter. Staden ska bli renare och tystare. Cykel-, gång- och kollektivtrafik utgör grunden i transportsystemet och ska ge möjlighet att minska bilberoendet. I Landskrona ska trafiksystemet utformas för att minimera luftföroreningar och buller med särskild prioritering av centrala staden.  Vi vill att Landskrona ska bli Sveriges klimatsmartaste stad. Därför ska ytterligare satsningar inom klimat- och miljöområdet ske. Det handlar om allt från miljövänliga transporter och kommunikationer till passivhus och renovering av kommunala fastigheter.

Det tredje är att Landskrona ska bli Sveriges bästa arbetsmarknads stad.

Landskrona brottas sedan många år med hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och höga ohälsotal. För oss socialdemokrater är kampen mot arbetslöshet den viktigaste frågan för framtiden. Sociala och ekonomiska klyftor beror i stor utsträckning på hög arbetslöshet och skapar grund för otrygghet och social misär. Ett sådant samhälle vill vi inte ha.

För att öka arbetstillfällen i kommunen bör man satsa på klimatsmart miljö. De olika energiformerna tillsammans med arbete för en högskola och nya klimatutbildningsprogram på gymnasie- och högskolenivå i Landskrona.

Besöksnäringen måste utvecklas. Den behöver en väl fungerande infrastruktur och ett rikt kulturliv. Evenemangen i Sverige ökar. Här har Landskrona en chans att vara en viktig del av utvecklingen. Särskilt idrottsevenemang har Landskrona tidigare varit duktig på.

Landskrona och Ven har en stor potential som viktiga turistmål i Öresundsregionen. Turismen är en viktig näringsgren och framtidsbransch. En viktig framgångsfaktor är samarbetet mellan kommunen och vårt näringsliv. Turistguider, instruktörer och kockar är alla exempel på yrkesroller som förädlar produkten och tillför besöksnäringens tjänster ytterligare värde. Kvalificerade och tillgängliga utbildningar är avgörande för att öka branschens produktivitet och attraktivitet. Därför är satsningar på utbildning så viktigt.

Det fjärde är en omsorg för framtiden.

Omsorgen om våra äldre och personer med funktionsnedsättning ska prioriteras. Äldre och funktionshindrade ska ha rätt till en värdig äldre- och handikappomsorg präglad av ett gott bemötande, meningsfullhet och delaktighet. Äldre människor ska inte behöva se nya ansikten varje gång hemtjänsten är på besök. Målet är att hemtjänstpersonalen ska ha en stund över för att faktiskt kunna sätta sig ner och prata med den äldre. Vi följer nogsamt utvecklingen när det gäller hur och var maten till våra äldre produceras. Vårt mål är att maten som serveras på våra äldreboende och inom hemvården ska vara god, nyttig och gärna närproducerad. Då duger det inte med besparingar i välfärden på över 60 miljoner kronor.

Tillsammans kan vi bygga Landskrona helt.
Tror ni det går? Det tror vi.

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd för oppositionen

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.
I undantagsfall kan dessa snäva gränser överträdas så till vida att debattören är Landskronabo.

Bifogat din debattartikel ska en bild bifogas samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag.
Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg.

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser