Boende i Axeltofta dröjer

Att omvandla kolonierna i Axeltofta till vanliga villor drar ut på tiden. Den första utredningen om de grundläggande förutsättningarna är nu klar och den visar att det skulle kosta mellan nio och tolv miljoner kronor att säkra området för framtida bebyggelse.

Eftersom området har låg grundvattennivå kommer det att kosta runt 4,5 miljoner kronor bara för att säkra marken mot risken för framtida översvämningar. Och utredarna lämnar olika förslag till lösningar. Dels utfyllnad av de lågt liggande delarna av området vilket kan innebära att tre fjärdedelar av husen måste rivas. Sänka grundvattennivån med hjälp av täckdikessystem och vallar. En kombination av dessa båda förslagen bedöms som mest realistiska.
Vad ett eventuellt tomtpris skulle hamna på har vi inte en susning om idag, förklarar stadsarkitekt Annika Cronsioe i samband med att byggnadsnämnden informerades om ärendet.

Det var för två år sedan som kolonisterna röstade för att omvandla området till ett permanentboende. En av anledningarna var att många redan bor året runt i sina kolonier och att kommunens avtal med kolonister inte godkänner detta.
En klar majoritet av kolonisterna röstade då för permanentboende och fick också politiskt stöd för detta under valrörelsen för huvudsakligen folkpartiet, moderaterna och sverigedemokraterna. Socialdemokraterna accepterade också att undersöka förutsättningarna för ett permanentboende.

Den utredning som nu är genomförd är bara ett första steg, närmast handlar det om beslut kring ett eventuellt planarbete.
Lämpligast nu vore att informera kolonisterna om den nu gjorda utredningen och om förutsättningarna som gäller för ett permanentboende, påpekar Annika Cronsioe och det blir närmast en fråga för kommunstyrelsen.

Godkännas för att klassas som bostadshus
Skulle man sedan besluta sig för att gå vidare med planarbetet för att omvandla de 176 kolonitomterna till villatomter så kommer det att ta mellan ett och två år, under förutsättning att planen inte överklagas. Då kan det dröja ytterligare ett antal år innan några villor kan byggas på Axeltofta.
Till bilden hör också oklarheter om tomtpriset och vilka krav som kommer att ställas på de framtida husen.
– Här handlar det inte bara om att köpa tomten och flytta in i kolonin, byggnaderna måste godkännas för att klassas som bostadshus, förklarar Annika Cronsioe och nämner hygienutrymme, isolering och byggkrav som några komponenter.
– Och det är förenat med stora kostnader.
Det enda som är säkert är det faktum att det lär dröja innan Axeltoftas koloniområde förvandlas till permanentboende.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Till arkivet