Vill kontrollera mack

Miljönämnden beslutade överklaga länsstyrelsens beslut om kontrollprogram för sju bensinstationer i Landskrona till miljödomstolen i Växjö. Miljönämnden förelade bensinstationerna i juli 1999 att upprätta ett program för att kontrollera markföroreningar från hanteringen av bensin och olja. Bensinstationerna skulle kontrollera om marken är förorenad och sedan årligen ta prover på grundvattnet i särskilda rör som slagits ner i marken för att se om något läckage hade skett under året. Nu ett och ett halvt år senare har länsstyrelsen upphävt miljönämndens beslut och hänvisat bl.a. till att miljönämnden inte visat att kontrollen behövs för att miljönämnden skall kunna utöva sin tillsyn. Miljönämnden beslöt att överklaga besluten om alla bensinstationerna utom Hvens bränsleservice AB. Verksamheten vid Hvens Bränsleservice ansågs vara av för liten omfattning för att den kontroll som nämnden vill ha på övriga bensinstationer kunde anses skälig. Miljönämndens motivering till överklagandet är bl.a. att bevisbördan enligt miljöbalken ligger på verksamhetsutövaren och inte på miljönämnden. Verksamhetsutövaren har inte visat att den aktuella bensinstationen avviker på ett betydelsefullt sätt från andra bensinstationer när det gäller risken för läckage till marken. Miljönämnden var inte enig, företrädare för moderaterna och framstegspartiet motsatte sig överklagandet och ville att länsstyrelsens upphävande av beslutet skulle stå kvar med motiveringen att inget nytt har framkommit i miljöförvaltningens skrivelse och att det ej heller framgår på vilket sätt egenkontrollprogrammet skulle vara undermåligt eller något som stärker misstanken att marken skall vara förorenad.

Till arkivet