Annons

Skatten oförändrad 2015

Den styrande treklövern presenterade idag sin budget för 2015 för kommunstyrelsen. I denna föreslås kommunalskatte ligga kvar på samma nivå som i dag, det vill säga 20,24 procent (30,93 procent inklusive landstingsskatten, nivå 2014). Målet, att skatten ska vara lägre än både riks- och skånegenomsnittet, kvarstår.

Skatteintäkter och generella statsbidrag förväntas öka med 83,9 miljoner kronor jämfört med 2014, vilket beror på att skattunderlaget ökar, framförallt för att befolkningen ökar.

Annons
 

Några politiska förändringar är inte att vänta om Treklövern får fortsatt förtroende från Sverigedemokraterna
De fem prioriterade målområdena skola för kunskap och trygghet, Landskrona den arbetande staden, Landskrona den trygga staden, näringsliv och boende föreslås fortsätta stå i fokus under 2015.

I driftbudgeten har man avsatt medel till nämnderna för förväntade löneökningar och inflation med totalt 57 miljoner kronor. Därutöver föreslår man satsningar för utökad verksamhet inom skola, individ- och familjeomsorg, omsorg, kultur med mera..

Investeringsbudgeten för 2015 uppgår till 186,4 miljoner kronor, varav 52,1 miljoner kronor avser vatten- och avloppsverksamhet och 30 miljoner avser anslag för att förbättra stadens fastigheter. Nivån för investeringar är jämfört med tidigare år mycket hög.

Exploateringsbudgeten är framtung, d.v.s. utgifterna är betydligt större än inkomsterna och det är framförallt Borstahusprojektet som står för de stora utgifterna de närmaste åren.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser