Annons

Kontinuerlig uppföljning av kursmål

Varannan vecka får eleverna på Allvar Gullstrandgymnasiet veta hur det går i de olika kurserna.

Genom en fortlöpande uppföljning varannan vecka, av elevernas resultat, har Allvar Gullstrandgymnasiets lärare en bättre koll på måluppfyllelsen och eleverna på hur det går i de olika kurserna.

Annons
 

Under hela läsåret 2013/14 har alla lärare varannan fredag rapporterat till elevernas mentorer hur det går för eleverna i de olika kurserna. Omdömet har skrivits ut och delats ut till eleverna av mentorerna med uppmaningen att ta hem det till vårdnadshavarna, som på så sätt har fått en god insyn i skolarbetet och har kunnat följa sitt barns utveckling i samtliga kurser.
– En del av oss lärare tyckte nog att det var lite besvärligt till att börja med men vi har vant oss, och när man fått in rutinen går det ganska fort. Jag tror att eleverna uppskattar att bli uppdaterade hur det går och få en extra påminnelse om de glömt något. Från föräldrarna har jag bara hört positiva ord, säger Kerstin Tufvesson, lärare på teknikprogrammet på Allvar Gullstrandgymnasiet.

Allvar Gullstrandgymnasiets modell för kontinuerlig uppföljning finns i en rutin att varannan vecka sammanställa hur eleverna ligger till i alla sina kurser i en så kallad färgrapport. Till detta finns kopplat en annan rutin för åtgärder för elever som har behov av särskilt stöd.

Rapporten innehåller färgmarkeringar som gör att man snabbt får en bild av hur det går i de olika kurserna. Blå markering innebär att eleven de senaste två veckorna ligger på betygsnivå A-C, grön markering innebär betygsnivå D-E, gul markering betyder att något fattas, exempelvis att eleven inte gjort prov eller inlämningsuppgift, och slutligen röd markering som är fara för att eleven inte klarar målen och någon form av stödåtgärd behövs.
I det senare fallet ska läraren starta rutinen för elever med behov av särskilt stöd, så att åtgärder snabbt kan sättas in.

– Gymnasieskolans kursutformning skapar ett behov av att kunna reagera snabbt och inte vänta med utvärderingar till kursen är slut. Detta skapar i sin tur förutsättningar för en ökad måluppfyllelse, menar skolans rektor Kenny Andersson, som infört systemet.

Den systematiska och kontinuerliga uppföljningen är en del av skolans kvalitetsarbete. Det innebär bland annat att fokus läggs på skolans undervisning, att elever, vårdnadshavare och mentorer får en snabb bild av elevens utveckling samt att man snabbt kan skapa åtgärder om någon elev befaras inte nå målen.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser