Annons

Socialtjänsten ska lyfta fram barnperspektivet

Individ- och familjenämnden för Landskrona stad har idag erhållit ett tillsynsbeslut från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) som under maj månad genomfört en omfattande tillsyn av nämndens verksamheter.

Ett tillsynsbeslut som man från förvaltningens sida ser som ett viktigt stöd för arbetet med att utveckla Landskrona stads socialtjänst.
” IVO:s underlag visar att nämndens utvecklingsarbetet under de senaste åren gett god effekt men pekar också på brister som kräver fortsatta åtgärder”, skriver Annette Lindberg Mohlin, förvaltningschef på Individ- och familjeförvaltningen i ett pressmeddelande.

Annons
 

– Flera områden visar redan idag på en god kvalitet men IVO:s beslut tydliggör vikten av att lyfta fram barnperspektivet ytterligare i samtliga verksamheter. Beslutsunderlaget kommer att vara ett viktigt stöd i förvaltningens fortsatta arbete och kommer utgöra grund i arbetet med att erbjuda Landskronas invånare en god socialtjänst, säger Annette Lindberg Mohlin,

Socialtjänsten i Landskrona har en hög arbetsbelastning och för att kunna fullgöra sina uppdrag har nämnden redan tidigare begärt resursförstärkning till förvaltningen  inför 2015.

– Vi har stor tillit till verksamheten och till våra medarbetare och är övertygade om att vi genom det fortsatta utvecklingsarbetet kommer att uppnå en god kvalitet inom samtliga områden, avslutar Annette Lindberg Mohlin.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser