Annons

Bullerutredning gjord

Den detaljplan som nu gäller för fastigheterna Karl XV 4 och 18 i centrala Landskrona tillåter bostäder och handel. Sedan fastighetsägaren valt att avhysa samtliga hyresgäster i fastigheten för att istället kunna bygga bland annat kontor har stadsbyggnadsförvaltningen arbetat fram en ny detaljplan. Syftet är att utöka användningen av befintlig bebyggelse så att fastigheterna även kan användas för skola, lättare vård, centrumverksamheter och parkering.

Vid ett extrainsatt kommunfullmäktige den 25 augusti 2014 beslöts att återremittera ärendet till stadsbyggnadsnämnden för att göra en bullerutredning för skolgården som skulle finnas i kvarteret. Bullerutredningen är nu gjord, meddelar stadsledningskontoret.
– Det konstateras bland annat att det inte finns några fastställda riktvärden för skolverksamhet och att risken för störningar för boende och arbetande är liten, skriver man.

Annons
 

Vid dagens möte i kommunstyrelsen föreslås kommunfullmäktige att besluta att, under förutsättning att stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med stadsbyggnadsförvaltningens förslag, anta detaljplanen för Karl XV 4 och 18.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser