Annons

Fördjupad översiktsplan olaglig enligt vänsterpartist

Henning Süssner Rubin (V) har i helgen lämnat in en anmälan till Förvaltningsrätten gällande den nyligen klubbade fördjupade översiktsplanen som han anser ”strider mot lag och annan författning.”

I maj återremitterade kommunfullmäktige ärendet om den fördjupade översiktsplanen till stadsbyggnadsnämnden för ytterligare beredning med motiveringen: ”för att tillgodose länsstyrelsens kritik mot den fördjupade översiktsplanen (FÖP), att FÖP behandlas tidigast efter det allmänna valet till kommunfullmäktige ägt rum och det nyvalda kommunfullmäktige tillträtt samt att FÖP behandlas först efter det att förslaget till översiktsplan för Landskrona stad är antagen i enlighet med länsstyrelsens yttrande över förslaget till FÖP för Landskrona tätort.”

Annons
 

Möjligen var det därför något förvånande när FÖP:en åter hamnade på bordet hos politikerna i fullmäktige i onsdags.
Stadsbyggnadsnämnden ansåg det önskvärt men inte nödvändigt att länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om hur den fördjupade översiktsplanen är utformad.
– Om olika syn på planeringen finns sker den slutgiltiga prövningen i vanlig ordning i detaljplaneskedet, var beskedet från nämnden.

Inte heller anser man att den fördjupade översiktsplanen ska behandlas efter det att förslaget till översiktsplan för Landskrona stad är antagen.
 –  FÖP:en ger ett användbart stöd åt aktuella detaljplaneprojekt som är väsentliga för stadens utveckling, var förklaringen från nämnden.

På samma vis resonerades det sedan i kommunstyrelsen varför ärendet åter hamnade i kommunfullmäktige.

Under resans gång har Socialdemokraterna reserverat sig och menat att kommunen måste tillgodose Länsstyrelsens önskemål. I fullmäktige gjorde Marko Huttunen (C) detsamma.
– Man kan inte strunta i Länsstyrelsen synpunkter så som man gjort, säger han.

Den 18 juni antogs så Fördjupad översiktsplan för Landskrona tätort av Landskronas kommunfullmäktige något som nu även fick vänsterpartiets gruppledare Henning Süssner Rubin att reagera starkt.
– Fullmäktiges majoritet, bestående av folkpartiet, miljöpartiet, moderaterna och sverigedemokraterna, valde att medvetet ignorera Länsstyrelsens påpekande att FÖP Landskrona tätort i sin nuvarande form inte kan anses uppfylla kravet på redovisning av planens innebörd och konsekvenser, skriver han i ett pressmeddelande.

– Med lag skall land byggas. Det är en gammal rättsprincip i Sverige, som till och med kungar fick respektera. I Landskrona tycker man däremot att det inte är möjligt, säger Henning Süssner Rubin som i helgen postat en begäran om laglighetsprövning enligt Kommunallagen till Förvaltningsrätten i Malmö där han kräver att beslutet upphävs.

Fördjupad översiktsplan

För att skapa en helhetsbild av tätortens rumsliga möjligheter och utmaningar har en fördjupning av översiktsplanen utarbetats och nu också antagits.  Under sommaren 2012 hölls så kallat samråd där stadsbyggnadsförvaltningen fick ta del av synpunkter från allmänheten, föreningar, myndigheter med flera vilket resulterade i bearbetningar och vissa förändringar av förslaget. Förslaget har sedan varit föremål från granskning under hösten och vintern 2013-2014.
Parallellt med FÖP har stadsbyggnadsförvaltningen lagt stor möda vid att ta fram en vision för hur Landskrona kan se ut om 50 år. Denna vision finns även omnämnd i den nu antagna fördjupade översiktsplanen.

I ”Vision 2063″  berättas om storslagna planer för en helt ny stadsdel på det nuvarande industriområdet. Dåvarande miljöchefen Håkan Ärnflykt menade att det hela var en ”orealistisk framtidsvision” och gav i en längre intervju med Landskrona Direkt sina förklaringar till varför det hela var verklighetsfrämmande.
Det skulle krävas ett enormt saneringsarbete som skulle kosta miljarder. En fråga som man ställer sig är vem som skulle betala detta. Hyrorna på området skulle bli omänskligt höga, sa han bland annat.

I materialet hade en arkitektbyrå i Göteborg dessutom ritat in en serie konstgjorda öar vid hamninloppet som onekligen förde tankarna till Palm Islands i Dubai.
– Det är en lyxighet som får både Bo01 i Malmö och Norra Hamnen i Helsingborg att framstå som kåkstäder, skrev dåvarande Landskrona Direkt krönikören Csaba B Perlenberg.

Läs mer:
Köpte önskedrömmar för en halv miljon

Kommunledning ovetande om framtidsvisionen 2063

Orealistisk framtidsvision anser miljöchef

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser