Annons

Godkänt betyg för Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen i Landskrona får betyget godkänt av Skolinspektionen med ett undantag, arbetet mot kränkande behandling av eleverna. ”Vuxenutbildningen i Landskrona kommun bedriver utbildning dels i egen regi, dels genom avtal med ett antal utbildningsanordnare. Sammantaget innebär detta att eleverna erbjuds ett stort utbud av utbildningar och en stor flexibilitet vad gäller arbetsformer, studietakt och möjlighet att kombinera studier med andra studier eller arbete. Skolinspektionen bedömer att de utbildningsalternativ som erbjuds i stor utsträckning är anpassade till de enskildas behov och förutsättningar”, skriver utredare Inger Börjesson och konstaterar även att det inom de utbildningar som bedrivs i egen regi finns flera olika forum för samråd med eleverna och det bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever. ”Förebyggande insatser inom detta område utgår från de kartläggningar som eleverna på olika sätt medverkar i. Ett arbete för att motverka kränkande behandling av elever bedrivs även inom de upphandlade utbildningarna. I dessa verksamheter behöver Landskrona kommun dock säkerställa att planerna mot kränkande behandling är utformade så att de uppfyller kraven i författningarna”, noterar Inger Börjesson och de vidtagna åtgärderna ska senast i oktober redovisas för Skolinspektionen. – Vi kommer att inleda ett samarbete med de upphandlade utbildningarna där vi använder vårt arbete och vår likabehandlingsplan som grund, för att på så sätt säkerställa arbetet mot kränkande behandling även i dessa verksamheter, säger Ulf Bergström verksamhetschef för vuxenutbildningen. Landskronas vuxenutbildning på grundläggande nivå omfattar vid tillsynstillfället i april 121 elever, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå har 632 elever, utbildning i svenska för invandrare har 461 elever, särskild undervisning för vuxna på grundläggande nivå har 24 elever och på gymnasial nivå finns 6 elever. Vid Skolinspektionens tillsyn i vuxenutbildningen år 2008 konstaterades ett antal brister. Årets tillsyn visar att vuxenutbildningen gjort genomgripande förändringar för att uppnå förbättringar. Inte minst gäller detta organisationen kring, och uppdraget för studie- och yrkesvägledarna men också de förbättringar som gjorts kring elevernas individuella studieplaner och de systematiska kvalitetsuppföljningar som görs. – Det har gjorts ett mycket gott arbete av ledning och medarbetare inom vuxenutbildningen. Förbättringarna som gjorts kommer stärka kvaliteten ytterligare, avslutar Ulf Bergström.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser