Annons

S starkt kritiska till försäljning av Hven-Trafikken och M/S Jeppe

Tidigare idag skrev vi att Ventrafikens styrelse tecknat ett avtal om försäljning av fartyget M/S Jeppe och det danska dotterbolaget Hven-Trafikken ApS till det danska bolaget Spar Shipping ApS. Nu reserverar sig Socialdemokraterna i kommunstyrelsen reserverar sig mot beslutet att sälja till det danska bolaget. En av motiveringarna är att det innebär en stor förlustaffär.Dessutom fanns det högre anbud.
– Vi är kritiska mot att fartyget säljs för 3,1 miljoner kronor trots att högsta lämnade anbud var på 3,2 miljoner kronor, påpekar kommunalrådet Niklas Karlsson (S) och tillägger att M/S Jeppe kostade 5,8 miljoner kronor när fartyget köptes in 2011.
– Dessutom har fartyget genom åren rustats upp för ytterligare en miljon kronor.

Avskrivningar har gjorts med 1,24 miljoner kronor och det bokförda värdet är idag 5,5 miljoner kronor.
– Varför några högre anbud inte inkommit och varför fartyget skulle ha tappat 2,5 miljoner kronor i värde på drygt tre år, framgår inte av handlingarna. Vi menar därför att en skeppsmäklare borde anlitas för att garantera att fartygsförsäljningen sker till högsta möjliga pris.

Annons
 

Det är den nya styrelsen för Ventrafiken som vänt sig till kommunstyrelsen för att få klartecken att sälja fartyget till underpris, ett beslut som styrelseledamoten Anders Karlsson (S) reserverat sig mot.
– För att få ut maximalt av vad fartyget är värt är det min uppfattning att det skall lämnas till mäklare för försäljning. Så görs med Norreborg och borde även gjorts i den här försäljningen. Det fanns vid styrelsemötet tre inlämnade anbud som alla låg långt under bokfört värde, jag ansåg att styrelsen borde följa driftchefen Michael Rydéns rekommendation att fartyget bör lämnas ut till mäklare för försäljning. Han påpekade att det med stor sannolikhet finns andra aktörer på marknaden som kan tänkas vara intresserade av att köpa fartyget, betonar Anders Karlsson som reserverades sig mot beslutet att sälja fartyget med stor förlust för ägarna, alltså kommuninvånarna.

Nu fattade en majoritet av styrelsen för Ventrafiken beslutet att sälja fartyg och det danska bolaget till den, av ordförande Björn Falk (M) rekommenderade köparen, som lämnat näst högsta anbudet. Ett beslut som en majoritet av kommunstyrelsen ställde sig bakom och som innebär ytterligare miljonförluster för skattebetalarna.

Poängteras skall att kommunfullmäktige under våren fastställt nya ägardirektiv för Ventrafiken med anledning av den stora ekonomiska obalansen bolaget drabbats av sedan RTI-projektet avslutades. Ägardirektiven är tydliga med att Bolaget ska ”genomföra en omstrukturering i syfte att uppnå ekonomisk balans, inom ramen för beslutade bidragsnivåer från Region Skåne och Landskrona stad, samt under iakttagande av en god servicenivå för bolagets resenärer”.
Detta ska ske med oförändrad turtäthet och med en egenintjäning på omkring 45 procent.

Ägardirektiven anger också att Hven-Traffiken Aps, M/S Jeppe och M/S Norreborg ska säljas.
– Med ägardirektivens givna förutsättningar är det rimligt att fartygsförsäljningarna sker till högsta anbudsgivare. För att Kommunstyrelsen ska kunna göra en rimlig bedömning av styrelsens förslag att frångå försäljning till högsta anbudsgivare, måste Kommunstyrelsen få ta del av alla anbudshandlingar. Kommunstyrelsens majoritet har nekat oss den möjligheten. Därför ser vi inget annat alternativ än att reservera oss mot beslutet att sälja M/S Jeppe till annan anbudsgivare än den som lämnat högst anbud, avslutar Niklas Karlsson.

– Ventrafiken har dragit på sig stora underskott som beror på att ägarna låtit investeringarna på RTI-projektet rusa iväg och anta orimliga proportioner. Samtidigt som man underlåtit att ge bolaget kostnadstäckning för sina ökade utgifter på sammanlagt 9,4 miljoner kronor, påpekar Anders Karlsson och tillägger att han inte anser det realistiskt att bolaget skall kunna sparar bort 8,5 miljoner kronor till 2015.
– Och inte blir det lättare genom att rea bort bolagets tillgångar och åsamka skattebetalarna ytterligare miljonförluster, avslutar Anders Karlsson.

Läs även: Spar Shipping köpte tillbaka Hven-Trafikken ApS

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser