Annons

Politisk oenighet om Peter Svensskolan

Planerna på att driva en skola i Karl XV-huset på Järnvägsgatan splittrar den styrande Treklövern. Miljöpartiet anser lokaliseringen klart olämpligt för skoländamål och då särskilt för förskola och lågstadieverksamhet i fastigheten. Ett av argumenten gällde den begränsade lekytan för barnen samt omgivande miljö.
– I Malmö har man riktlinjer på 30 kvadratmeter lekyta per barn och det borde gälla även här, påpekade Lilian Håkansson (MP).
Hon drev också inställningen i egenskap av ordförande i miljönämnden och fick majoritet för sitt förslag till svar på det pågående samrådet i frågan.
– I nämnden röstade även Sverigedemokraterna för mitt förslag, men några timmar senare ändrade man sig i kommunstyrelsen, då förvandlades plötsligt ett ja till ett nej, poängterade hon.

Bakgrunden till samrådet är en begäran från fastighetsägaren Tornet att ändra detaljplanen så att byggnaderna också får omfatta lokaler för skola, kontor och vård. Kontor och vård var inga problem, men skolverksamheten vållar en del bryderier.
Idag har man ett tidsbegränsat bygglov för skola (F-9) till 2017 och nu driver Peter Svensskolan verksamhet i en del av kvarteret.
Stadsbyggnadsförvaltningen, som skickat ut planerna på samråd, har inget att invända, medan en oenig miljönämnd vill utesluta skola för de lägre åldrarna samt genomföra en bullerutredning.

Annons
 

I miljönämnden röstade (S) och (SD) för Lilian Håkanssons förslag som därmed fick majoritet. När frågan några timmar senare hamnade på kommunstyrelsens bord hade SD svängt och röstade med (FP) och (M) för ett godkännande av ändringen. Socialdemokraterna var liksom Miljöpartiet för att en bullerundersökningen bör genomföras.
– Nu när skolan står i centrum för debatten är det viktigt att se till helheten och nå breda lösningar, mot den bakgrunden är det förvånande att majoriteten vill säga ja till förändringen utan att så mycket som utreda en eventuell bullerpåverkan, poängterar Niklas Karlsson (S).

Och debatten lär fortsätta når frågan hamnar på fullmäktiges bord.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser