Annons

Jobben ställs mot miljön för varvet

Oresund Heavy Industries AB vill utöka verksamheten rejält, men smakar det så kostar det. Åtminstone miljömässigt. Och när ärendet hamnat på miljönämndens bord ställs frågan om jobben mot skärpta miljökrav.
– Jag var för egen del beredd att avgöra frågan, men folkpartiet ville återremittera ärendet för ytterligare beredning och när socialdemokraterna la ner sina röster så fick det bli så, konstaterade ordförande Lilian Håkansson (MP) och nu väntas nämndens remissvar till länsstyrelsen komma först nästa månad.

Folkpartiet vill då ha svar på ett antal frågor, bland annat vilka effekterna blir miljömässigt av ökade utsläpp samt effekterna på Landskronas sysselsättning och företagande.
I förslaget till remissvar tillstyrker miljönämnden bolagets ansökan om utökad verksamhet endast under förutsättning att de årliga utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC) kan begränsas till högst motsvarande dagens nivå.
– Utsläppen kommer framför allt från målning av fartyg utomhus och består till större delen av xylen, solventnafta och lacknafta. Solventnafta och lacknafta finns i flera olika fraktioner varav flera är cancerogena och skadliga för miljön och xylen klassas som hälsoskadligt, konstaterar miljöchef Jörgen Hanak i sitt förslag till nämnden och här betonas vidare att luftmiljön i Landskrona tätort redan är utsatt och att tillåta en så pass stor utsläppsökning inte stämmer överens med miljöbalkens intentioner eller med de miljömål som riksdagen fastställt.

Annons
 

I sin ansökan betonar bolaget att 250 ton VOC är en mycket liten andel jämfört med vad som släpps ut i hela landet, vilket beräknas uppgå till omkring 180 000 ton.
– Mer relevant är dock att jämföra med vad som släpps ut lokalt i Landskrona stad, vilket under de senaste fem åren har legat runt 700 ton per år. En ökning av dessa ämnen i luften i Landskrona skulle medföra en ökad risk för människors hälsa och miljön, påpekar Jörgen Hanak i miljöförvaltningens skrivning.
– En så omfattande ökning av utsläpp är oacceptabelt ur miljösynpunkt, här måste bolaget hitta lösningar på hur utsläppen skall begränsas, menar Lilian Håkansson och ställer sig bakom förvaltningens förslag till svar och närmast återstår att se hur nämnden som helhet ställer sig när folkpartiet fått svar på sina frågor?

Oresund Heavy Industries står inför en kraftig expansion, på sikt vill bolaget utöka möjligheterna att docka fartyg i från dagens två dockor till fyra, två flytdockor och två torrdockor. Fullt utbyggt skulle det innebära att antalet anlöp kan öka från dagens 60 till 300 vilket skulle befästa varvets ställning som landets största reparationsvarv.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser