Annons

Öppet möte om campingens framtid

Vid gårdagens fullmäktigemöte fattade Treklövern med stöd av
Sverigedemokraterna besluta om godkännande av detaljplanen för
”Strandbyn”  och därmed bana väg för villabebyggelse på området.
– Vår uppfattning i frågan har varit solklar, att rasera ett väl
fungerande friluftsområde som Lill Olas och campingen utgör är ett
enormt slöseri med resurser och skattemedel,
förklarar kommunalrådet
Niklas Karlsson (S) och partiet hade gärna sett att frågan avgjordes i
anslutning till valet i september.
– Men väljarnas mening vågar majoriteten inte vänta på, men för att ge
allmänheten en möjlighet att diskutera frågan om campingens framtid
inbjuder vi till ett öppet möte i Folkets hus på Västra Fäladen.

Mötet äger rum i morgon, onsdagen den 29 januari klockan 19.00 och medverkar gör bland annat Niklas Karlsson tillsammans med Roy Wernberg, Socialdemokraternas gruppledare i stadsbyggnadsnämnden.
– För vår del handlar det mycket om att få höra allmänhetens
synpunkter, men också att diskutera hur vi skall gå vidare i frågan,

betonar Niklas Karlsson.

Annons
 

Noterbart är att det råder oenighet bland experterna vad avser
bostadsplanerna på campingen. Länsstyrelsens naturvårdshandläggare
Linda Gustafsson har anmält en avvikande mening vid länsstyrelsens
bedömning av ärendet. Hon deltog redan i maj när länsstyrelsen lämnade
ett mycket kritiskt yttrande, men sedan dess har två av fyra ledamöter
bytts ut så att det fanns majoritet för ett godkännande av
planförslaget.
– Handläggningen tyder på oenighet bland experterna och mot den
bakgrunden kan det vara angeläget att låta högre instans pröva frågan
om fullmäktige säger ja till planerna,
funderar Niklas Karlsson.

Linda Gustafsson drygt tre sidor långa motivering avslutas med
meningen; ”Sammanfattningsvis anser jag att detaljplanen inte är
anpassad till platsen, och att den inte tar hänsyn till
landskapsbilden, kulturmiljön, siktlinjer och de övriga värden som
riksintresset för kustzonen omfattar.”
”Planen strider mot flera av de riktlinjer om anges i rapporten
”Skånes kustområden – ett nationallandskap”, inte minst genom att den
föreslår omfattande, ny bebyggelse längs med havet och i omedelbar
anslutning till strandområdet.”
”Därför bedömer jag att genomförandet av den aktuella detaljplanen
kommer att innebära påtaglig skada på riksintresset för kustzonen”.

Detta är en uppfattning som vi socialdemokrater delar och hela tiden
framfört under arbetets gång. Här handlar det om stor naturvärden som
riskeras och dessutom en miljonrullning av skattemedel som är djupt
ansvarslös,
avslutar Roy Wernberg.

Läs mer:

  • Oenighet på Länsstyrelsen om Strandbyn
  • Ytterligare en aktör klar för bygge på campingen
  • Stadsarkitekten lämnar – Slitsamt medger han
  • Campingen heter nu Strandbyn
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser