Annons

S sitter kvar i Venstyret

De socialdemokratiska styrelseledamöterna i Rederiaktiebolaget Ventrafiken AB, Eva Örtegren, Måns Back Nilsson och Leif Andersson aviserar idag att de har för avsikt att sitta kvar i bolagets styrelse samtidigt presenterar de ett sjupunktsprogram för att komma till rätta med krisen i bolaget.
– Någon måste sitta kvar och ta ansvar, säger Eva Örtegren och riktar samtidigt kritik mot ägaren.

– Den uppkomna situationen beror till absolut största del på beslut som kommunledningen har fattat. Kontakten mellan ägare och bolag har varit i det närmaste obefintlig. Om man studerar ekonomin i bolaget ser man att RTI- projektet belastar Ventrafiken med ökade kostnader på sammanlagt 14,5 miljoner årligen. Ägarbidraget har under denna tid ökat med 7,8 miljoner. Ett underskott på 6,7 miljoner alltså och i princip en omöjlighet för ett så litet bolag att bära, menar S-ledamöterna i ett uttalade.

Annons
 

– Det blir onekligen som att köpa en stor bil utan att reflektera över att man har ett tillräckligt stort garage, säger Leif Andersson och irriterar sig på att han inte själv var mer på tårna när storleken på Uraniborg var på tal och vad detta då skulle innebära för angöringsplatsen i Bäckviken.

Frågan är då vilket ansvar styrelseledamöterna har för den uppkomna situationen?
– Vi borde tidigare ha upptäckt att den ekonomiska rapporteringen inte varit korrekt och vi borde verkligen inte ha nöjt oss med uttalanden från styrelseordförande och VD om att allt var förankrat hos kommunledningen på sjätte våningen, säger han och Måns Back Nilsson inflikar att man nu efterklokt skulle krävt protokollsnoteringar när man haft avvikande meningar.
– Vi borde inte nöjt oss med protokollen så som de är skrivna.

Vi har många gånger ifrågasatt och haft invändningar. Och vi har har skrivit en ”Vit bok” som ni ska få publicera, säger Eva Örtegren och understryker vikten av att återuppta venborna men även lanskronabornas förtroende.
Vi borde aldrig ha nöjt oss med hur kommunikationskollapsen med Venborna utvecklades. Istället borde vi mycket tydligare ha krävt en helt annan inriktning mot samarbete, delaktighet och kommunikation med boende och företagare på Ven.

I sju punkter har socialdemokraterna nu listat vad som krävs på kort sikt.
–  Vi, det vill säga styrelsen måste rekrytera ny VD med dokumenterad erfarenhet av ledarskap och ekonomistyrning, säger Eva Örtegren.
Magnus Anderson som är bolagets pappaledige VD skulle då erhålla två årslöner i avgångsvederlag.
Det är naturligtvis en förhandlingssak. Och vilka summor det landar på återstår att se.

Därtill menar S-ledamöterna att  en översyn av taxorna måste ske, liksom hur det står till med personalbemanning i hela företaget.
– Här kanske även ägaren kan vara behjälplig och bistå med personalen från Turistbyrån, säger Måns Back Nilsson och menar att det kan finnas synergieffekter av detta.

Sälj ut delar av fartygsflottan, och kanske då främst Norreborg menar man vidare.
– Stjärneborg behöver vi ha kvar. Sett till kostnaderna, cirka 3 miljoner årligen, det innebär för oss att ha henne kvar så är det överkomligt. Skulle vi stå utan ersättningsfartyg under högsäsongen om något händer med Uraniborg så skulle det bli dyrköpt för alla. Inte minst företagarna på ön som måste kunna ta emot leveranser via bil.

– Vi måste skapa ett samarbete istället för monolog med Venbor och Venentreprenörer och begära av ägarna att ta fram en vision för Ventrafikens del i utveckling av Ven för turism och fastboende, tillägger Leif Andersson och Eva Örtegren avslutar.
– Dessutom måste kommunledningen ta sitt ansvar av RTI-projektet och de kostnader som belastar bolaget. Detta varnade vi för på ett tidigt skede men på det örat har man inte velat lyssna.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser