Annons

Även KS gav klartecken för Strandbyn

Kommunstyrelsen beslutade i förra veckan att anta detaljplanen för del av Borstahusen 1:1, kallad Strandbyn och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Socialdemokraterna yrkade att arbetet ska avbrytas. Ärendet gick till votering som slutade med åtta ledamöter röstade för att godkänna detaljplanen (FP, M, MP, SD) och fem ledamöter emot att godkänna detaljplanen (S). Socialdemokraterna lämnade in en femsidig skriftlig reservation.

Annons
 

Den aktuella detaljplanen, som fått namnet Strandbyn omfattar campingen, delar av reservcampingen, parkeringen till BBK, samt den del av Säbybäcken som är belägen väster om Erikstorpsvägen och naturområdet kring bäcken.

Planen är tänkt att skapa en modern stadsdel med inspiration av det gamla Borstahusen, och föreslår fyra rader av bebyggelse längs havet. Den främre raden har en lägre höjd på 1,5 våningsplan medan den bakre bebyggelsen tillåts vara flervåningshus detta för att även bakomliggande hus ska få havsutsikt.

Kvartersstrukturen är genombruten av mindre sträden som tillåter passage mellan gata och privata tomter, och skapar möjlighet att röra sig från de bakomliggande kvarteren ut mot havet. Husen placeras utmed gatorna så att tydliga och väl avgränsade gaturum skapas. Bebyggelsen skapar naturligt privata tomter med omgärdade innergårdar som ger förutsättningar för ett bättre mikroklimat och skyddade uteplatser mot vinden.

Stora delar av bostäderna föreslås som markbostäder i 1,5 – 2,5 våningar då det i dagsläget finns en hög andel flerfamiljshus i Landskrona. Planförslaget innefattar även byggrätter som ger möjlighet för uppförande av flerfamiljshus med ett våningsantal begränsat till fyra våningar med penthouse längs med Erikstorpsvägen. Detaljplanen ger också möjlighet för mindre handel på bottenvåningen inom vissa avgränsade områden utmed Erikstorpsvägen.

Markarbetena beräknas kunna påbörjas under 2014, så att inflyttning till de första bostäderna kan ske under 2015.

– Kommer projekt Vägval Landskrona att genomföras eller finns en dold agenda som betyder att projektet stoppas eller möjligen självdör så fort marken närmast havet är exploaterad?, det undrar Niklas Karlsson ( S) som författat sitt partis femsidiga reservation till detaljplanen.

”Vägval Landskrona är en framtidsparoll som myntats av Treklövern. Mycket förenklat innebär det att det ska byggas hus så nära vattnet som möjligt. Efterhand har det visat sig att det handlar i princip uteslutande om den gräsyta där det idag finns en camping. Enligt tidigare presenterad konsekvensutredning finns det redan ivriga väntande köpare i tomtkön.
Resten av alla de planerade husen i Borstahusen och i övriga projekt viftas bort i samma konsekvensutredning som ganska ointressant ”dussinvara”.”
, skriver socialdemokraterna inledningsvis i reservationen och menar att partiets ståndpunkter kring detaljplanen dessutom nu stärkts av naturvårdshandläggare Linda Gustafsson på länsstyrelsen avvikande mening.

S är tydliga med att man ser det nu aktuella området som en stor betydelse för landskronabornas rekreation och att detta ska undantas från byggplanerna som finns i Norra Borstahusen, som man i övrigt inte säger sig ha något emot.

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser