Annons

Oenighet på Länsstyrelsen om Strandbyn

Länsstyrelsen Skåne har gett sitt godkännande till den förändrade detaljplanen för Strandbyn i Landskrona, detta sedan kommunen har kompletterat förslaget.  Utslaget är dock inte enhälligt. För precis som politikerna i Landskrona är nu tjänstemännen på Länsstyrelsens enhet för samhällsplanering oense om det är lämpligt med bebyggelsen på denna ”extra ordinära plats”.

I nästa vecka ska detaljplanen för Strandbyn, Borstahusen 1:1, det vill säga bebyggelse på den mark som fram till för någon månad sedan var Borstahusens camping upp i stadsbyggnadsnämnden för godkännande. Räkna med att debattens vågor kommer att gå höga – igen. Nu kommer den med all sannolikhet efter votering, att gå vidare till kommunstyrelsen och därefter till kommunfullmäktige för antagande i december. Det är sedan ingen kvalificerad gissning att tro att detaljplanen först kommer att återremitteras och därefter överklagas.

Annons
 

Socialdemokraterna har nu fått oväntat medhåll för sina synpunkter av naturvårdshandläggare Linda Gustafsson som i en fyrsidig bilaga till det betydligt kortare granskningsyttrandet ger en avvikande mening.
– Detta är vad jag förstår väldigt ovanligt, säger oppositionsråd Niklas Karlsson (S).

I maj kritiserade Länsstyrelsen Skåne det dåvarande planförslaget, bland annat för att det inte visade på tillräckliga skäl till att ta marken i anspråk.  Sedan dess har stadsbyggnadsförvaltningen jobbat med att tillgodose kritiken och idag säger länsarkitekt Elisabet Weber sig var nöjd med arbetet.
– Landskrona kommun har på ett föredömligt sätt kompletterat handlingarna under planprocessen så att de allmänna intressena är väl belysta, säger hon och menar att samtalen med kommunen varit konstruktiva.
–  Inför beslutet i våras visade kommunen att man hade argument och analyser som inte framgick av handlingarna. Det har man nu rättat till. Genom att strukturera om markanvändningen har man lagt särskild möda på att tillgodose riksintresset för kustzon. Kommunen ska också genomföra åtgärder som ger allmänheten tillgång till stranden även i framtiden, säger Elisabet Weber som i yttrandet från Länsstyrelsen väljer att höja varningens finger för framtida erosion. Man konstaterar att planen inte säkerställer hur en eventuell framtida erosion ska åtgärdas. Länsstyrelsen förutsätter därför att kommunen övervakar eroderingsprocessen och genomför de åtgärder som kan bli aktuella.

Mot detta argumenterar naturvårdshandläggare Linda Gustafsson och understryker vikten av att skydda de förhållandevis begränsade kustavsnitten som är någorlunda oexploaterade och hänvisar till en regeringsproposition med förslag om hushållning av naturresurser.
I sin skrivelse, som går på tvärs mot hennes chef, samhällsbyggnadsdirektör Petar Cavala,  tar hon upp att utveckling av en tätort ska ske i omedelbar anslutning till existerande tätort och att denna i regel ska styras bort från kusten för att säkra upp öppna ytor mot havet.

Liknar inte Borstahusen
Hon delar inte kommunens uppfattning att man skal- och volymmässigt hämtat detta från de intill liggand Borstahusens fiskeläge.
– ”…den föreslagna bebyggelsen bryter starkt mot de äldre, småskaliga enbostadshus, huvudsakligen uppförda i ett plan…” skriver hon och ifrågasätter även kommunens påstående att den planerade bebyggelsen skulle komma att utgöra en rimlig och anpassad avrundning av staden.
– Jag befarar tvärtom att den föreslagna bebyggelsen kommer att upplevas som en egen, fristående enhet och som ett udda inslag av stadsmiljö bland kustområdets i övrigt låga bostadskvarter.

Ökad eller minskad tillgänglighet
Den återkommande diskussionen som varit kring att byggandet på campingen, rent av ska ge ökad tillgänglighet till strandområdet, får sig också den en duvning av naturvårdshandläggaren liksom att stadsbebyggelsen i området per definition innebär att friluftslivet försvinner. Sammanfattningsvis anser  Linda Gustafsson att detaljplanen inte är anpassad till platsen och att ett genomförande kommer att innebära påtaglig skada för riksintresset för kustzonen.

Hela den avvikande meningen kan du ta del av här. (PDF)

Länsstyrelsen granskningsyttrande hittar du här.(PDF)

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser