Annons

Kommunalråden kräver översyn av Ventrafiken   

Samtliga Landskronas tre kommunalråd, Torkild Strandberg (FP), Cecilia Lindell (M) och Niklas Karlsson (S) kräver i en gemensam skrivelse till kommunstyrelsen, att en genomgripande översyn görs av Ventrafiken. Krav riktas mot att ägaren (kommunen) och bolagets styrelse ska ta kraftfulla tag för att få verksamheten på rätt ekonomisk köl. För närvarande beräknas bolaget göra ett underskott på 5 miljoner kronor under 2013.

Kommunalråden vill se skärpta och förtydligade ägardirektiv så att det tydligt framgår att bolagets huvuduppgift är att bedriva trafik inom kommunen, det vill säga mellan Landskrona och Ven. Annan kompletterande trafik som den till Köpenhamn och charter kan endast bedrivas på affärsmässiga grunder och med ekonomisk lönsamhet för bolaget och dess dotterbolag, poängterar de ledande politikerna i sin skrivelse. 

Annons
 

Skrivelsen var idag uppe på KS-arbetsutskott och går nu vidare till kommunstyrelsen som har att besluta om översynen av Ventrafiken där man ger i uppdrag åt stadsledningskontoret att revidera ägardirektiven samt att i samråd med Ventrafiken göra en övergripande översyn av verksamheten och dess ekonomi i syfte att ge förslag till åtgärder så att verksamheten kan bedrivas på ett långsiktigt hållbart, ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.
Som jag tolkar det så kör vi julturerna som tänkt med start den 16 november. Sen får väl översynen ge sitt när det gäller personal, turtäthet och biljettpris, säger Ventrafikens VD Magnus Anderson som idag egentligen skulle gått på en elva månader lång pappaledighet.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser