Annons

Votering om detaljplan i extrainsatt KS-möte

Vid tisdagens extrainsatta sammanträde i kommunstyrelsen behandlades utställning/granskning detaljplan för Borstahusen 1:5 samt del av Borstahusen 1:1 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Kommunstyrelsen beslutade efter votering att inte att ha något att invända mot detaljplanen. Röstsiffrorna blev 8-5. Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet och yrkade att stadsbyggnadsnämnden ska avbryta arbetet med detaljplanen. Moderaterna inkommer med särskilt yttrande.

Syftet med detaljplanen är att pröva om det är lämpligt att bygga ut den befintliga golfbanan inom området i östlig riktning, samt att placera en camping i områdets sydvästra delar i anslutning till den stugby som finns idag. Planen syftar även till att befästa befintlig markanvändning för golfbanan samt säkerställa bevarandevärde och reglera byggrätt för Erikstorps kungsgård, belägen i den sydvästra delen av planområdet.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser