Annons

SBAU får besluta om bygglov för campingen

Om det ska bli som den styrande treklövern vill, att det ska ligga en camping norr om stugbyn i Borstahusen till sommaren 2014, så måste anläggningsarbetet starta redan i sommar. En bygglovsansökan lär komma de närmaste veckorna men problemet är att stadsbyggnadsnämnden inte har något möte förrän i augusti. Därför ville treklövern att stadsbyggnadsförvaltningen skulle få ge ett bygglov på delegation men detta satte sig oppositionen med socialdemokraterna i spetsen emot. På tisdagens möte med stadsbyggnadsnämnden lades därför ett förslag att nämndens arbetsutskott skulle kunna ta beslutet på delegation och detta klubbades också genom efter votering som slutade 8-5.
– De måste få sätta igång så fort som möjligt. Annars hinner dom inte bli klara till nästa sommar, säger stadsbyggnadsnämndens 1:e vice ordförande Leif Thorsell.
Han tycker att det är en bra lösning att arbetsutskottet får ta beslutet.
– Arbetsutskottet har samma politiska fördelning som nämnden men de är färre. Det betyder att de har lättare att kalla till ett extra möte i sommar för att klubba genom bygglovsansökan. De kan till och med göra det över telefon om så skulle vara, säger han.

Socialdemokraterna är dock starkt kritiska till beslutet att låta Stadsbyggnadsnämndens arbetsuttskott ta beslutet om bygglov. De hävdar till och med att beslutet bryter mot lagen och kommer därför att överklaga det så fort protokollet är undertecknat.
– Det är bara att läsa innantill i plan- och bygglagen så förstår alla som vill att detta beslut inte bara strider mot demokratiska principer utan dessutom går emot lagens mening, betonar Roy Wernberg, 2:e vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden och lyfter fram 12 kapitlet 6 § i vilken bland annat står att läsa att delegationsuppdrag enligt 6 kap. 33 § kommunallagen inte får omfatta befogenhet att avgöra ärenden som är av stor vikt eller har principiell betydelse.
– Tydligare kan det inte uttryckas, bygglov i anslutning till detaljplanen för Borstahusen 1:5 är ett beslut som politiken har ansvar för och skall därför också beviljas av nämnden efter det att planen vunnit laga kraft, avslutar Roy Wernberg.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser