Annons

Länsstyrelsens frågar om behovet

Nu ifrågasätter Länsstyrelsen Skåne planförslaget för den planerade stadsbebyggelsen Strandbyn – det vill säga byggplanerna på nuvarande campingen i Borstahusen. I samrådsyttrandet över Strandbyn konstaterar Länsstyrelsen att kustområdet är av riksintresse och att det därför krävs särskild hänsyn vid planering i kustområdet.
– I dag ligger markområdet utanför tätorten och är tillgängligt för allmänheten. I en högexploaterad tillväxtregion är det viktigt att värna sådana områden eftersom de ger förutsättningar för friluftsliv och bidrar till regionens attraktivitet, skriver Länsstyrelsen idag på sin hemsida.

– Mot den bakgrunden är det viktigt att tätortsutbyggnad inte i onödan sker på bekostnad av oexploaterad kust. Det måste därför framgå av planförslaget varför stadens utveckling behöver ske i kustområdet, säger Karin Kallioniemi, biträdande enhetschef för samhällsplanering på Länsstyrelsen Skåne och gör bedömningen att Landskrona stad inte svarat  på detta i sina handlingar.

Annons
 

I sitt åttasidiga yttrande till Landskrona stad ger man stadsbyggnadsförvaltningen rosor för ett ”gediget utredningsarbete som beskriver förutsättningarna vid planläggning av Norra Bortshausen”. Det som efterfrågas är istället ett resonemang kring behovet av de planerade bostäderna och råder istället kommunen att överväga områden längre in mot land.
– Vi har gått igenom våra synpunkter vid ett möte med stadsbyggnadsförvaltningen i Landskrona. Vid mötet framgick att kommunen har argument och analyser som inte framgår av handlingarna. Länsstyrelsen kommer därför att göra en närmare bedömning av förslaget när kommunen presenterar nya handlingar med utförligare beskrivningar och analyser, säger Karin Kallioniemi.

Att Länsstyrelsen och Landskrona Stad under hela processen haft en konstruktiv dialog i planfrågan kring Norra Borstahusen, bekräftar kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) 
– Det är tydligt att Länsstyrelsen vill fortsätta denna, och att grunden i Länsstyrelsens ställningstagande är positivt, menar han.
– Önskan från dem, att vi utvecklar behovet av att använda området är för vår del oproblematiskt och finns väl dokumenterat.

– Området kommer att bidra till att hela fritidsområdet utvecklas med större stränder och, naturområden och fritidsaktiviteter. Samtidigt kommer fler människor att ges möjlighet att bo och verka i vår stad. Detta är nödvändigt, för att minska Landskronas bidragsberoende och öka våra förutsättningar att stå på egna ben. Projektet kommer att bidra till större tillväxt och större underlag för till exempel handeln i Landskrona, säger Torkild Strandberg och stadsbyggnadschef Per Fredrik von Platen är inne på samma linje men menar att Länsstyrelsen måste bli tydligare i sina yttranden.
– När man som lekman läser skrivningar så kan det kanske tolkas som om Länsstyrelsens avvisar detaljplanen. Men det är så de formulerar sig vilket vi framfört är olämpligt och att det kan misstolkas. De säger sig träna på att skriva mer lättillgängligt, säger Per Fredrik von Platen som nu kommer att motivera varför utbyggnaden vid kusten är viktig för Landskronas framtid.
– Vad vi skall göra är att motivera planförslaget med det bakomliggande resonemanget som bland annat redovisas i ”Landskronas vägval”. På så sätt kan Länsstyrelsen utåt motivera varför Landskrona får exploatera inom riksintresset för kustzonen.

– Det framgår också av Länsstyrelsen yttrande i planprogramsskedet att de accepterar utbyggnaden i Borstahusen, men att Landskrona måste motivera det tydligare, säger Per Fredrik von Platen och förklarar att planprogrammet ersätter översiktsplanen.

– Sedan anser vi att Länsstyrelsen tolkning, ”att vi gör ett intrång i riksintresset”, är diskutabel. I miljöbalken 3 och 4 kap står det att tätortsutbyggnad, vilket det här är frågan om då gamla Borstahusen byggs till, får ske om det inte ingår inom vissa känsliga kustområde i Sverige, säger han och förklarar att dessa områden finns uppräknade i miljöbalken och det nu aktuella område inte finns med där.
– Således är läget under kontroll och vi hoppas på byggstart 2015, avslutar han.

Länsstyrelsens yttrande kan du hämta här (pdf).

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser