Annons

KS godkände detaljplan för Norra Borstahusen 1:1

Kommunstyrelsen beslutade vid ett möte på torsdagen att inte ha något att invända mot detaljplanen för delar av Borstahusen 1:1 och den miljökonsekvensbeskrivning som hör till. Socialdemokraterna yrkade på att stadsbyggnadsnämnden skulle avbryta arbetet med att detaljplanera området men på det örat lyssnade inte den styrande treklövern. Frågan gick till votering som slutade 8-5. Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Miljöpartiet lämnade in ett särskilt yttrande på följande fem punkter:
1. Bullerskyddsåtgärder längs Erikstorpsvägen ska genomföras där gällande riktvärden riskerar att överskridas.
2. Naturlig vegetation bör prioriteras i den nyskapade strandzonen. Träd- och buskvegetationen kring Säbybäcken behålls och sköts som naturmark.
3. Vid behov av erosionsskydd förordas mjuka skydd i stället för stenskoning av strandpartier.
4. Trivseleldning bör begränsas.
5. Bostäderna ska vara lågenergihus eller motsvarande.

Annons
 

Detaljplanens syfte är att pröva om det är lämpligt att bygga bostäder i området och att planlägga delar av Säbybäcken och naturområdet intill för allmänt ändamål. Planens syftar även till att planlägga Erikstorpsvägens sträckning och angöring norrut. Samrådet inkluderar även miljökonsekvensbeskrivning.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser