Annons

Förtäta staden – värna åkermarken

Hur ska Skåne möta en växande befolkning och dess krav på bostäder och arbetsplatser och samtidigt värna om Europas bästa åkermark? Hur kan vi arbeta med förtätning för att skapa en mer hållbar utveckling? De frågorna försöker Region Skåne besvara med rapporten Tätare Skåne som släpps med ett seminarium i Landskrona idag.

Skånes utveckling kommer innebära att jordbruksmark måste tas i anspråk.
Om och när det blir aktuellt att bygga på jordbruksmark är det därför viktigt att noga överväga och föra resonemang om de positiva effekterna av att prioritera exploatering på den här typen av mark. En nödvändig utgångspunkt är att utgå från de befintliga strukturerna och undvika att slentrianmässigt exploatera nya markområden utan grundliga överväganden och genomtänkt planering. Det kan vara motiverat att bebygga åkermark om det till exempel sker med hög exploatering eller i samband med utveckling av kollektivtrafiklägen.
–  Debattens vågor har gått höga huruvida man kan bygga på mer åkermark eller inte i Skåne, men med den här rapporten försöker vi visa en konstruktiv väg framåt, säger Pontus Lindberg (M), ordförande i Region Skånes regionala tillväxtnämnd.

Annons
 

Med rapporten Tätare Skåne försöker Region Skåne visa på alternativa vägar till ett attraktivt Skåne. Genom att bygga smartare och effektivare i Skånes olika orter kan man både möta bostadsbehoven och värna om landskapet. Rapporten visar genom exempel från tre skånska kommuner (Landskrona, Klippan och Svedala) hur man genom förtätning i befintliga orter och städer kan planera för ny bebyggelse i form av bostäder och verksamheter och därigenom nå många fördelar.
–  Med den här rapporten vill vi inspirera till att se över möjligheterna till förtätning på ortsnivå, berättar Christine Axelsson (S), andre vice ordförande i regionala tillväxtnämnden.
Med de enkla verktyg som beskrivs och illustreras kan de särskilda förutsättningar som gäller för den aktuella orten analyseras. Utifrån denna analys kan sedan den kommunala planeringen laborera med olika strategier för att uppnå det som eftersträvas med förtätningsåtgärder.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser