Annons

Ny taxa för vatten och avlopp efter nyår

Den 17 december beslutade kommunfullmäktige i Landskrona om en ny taxestruktur för vatten och avlopp i Landskrona. Den nya taxan följer ”Lagen om allmänna vattentjänster”, som bland annat säger att det ska finnas en särskild taxa för dagvatten. Den nya VA-taxan börjar gälla i Landskrona från 1 januari 2013.

Huvudsaklig förändring är att brukningsavgiften, som tidigare varit uppdelad på vatten och avlopp, nu delas på vatten, spillvatten, dagvatten fastighet samt dagvatten gata.
Avgiften för dagvatten fastighet täcker dagvattenhanteringen inom fastigheten. Avgiften för dagvatten gata ska enligt lagen betalas av samtliga VA-kunder i områden med dagvattenhantering. Trafikverket betalar för statliga vägar, kommunen för huvud- och genomfartsgator samt allmänna platser och
fastighetsägarna för lokalgator.

Annons
 

För bostäder i ett område med dagvattenhantering innebär den nya taxan normalt inte någon större förändring vad gäller den totala avgiften. För industrier och företag med stora tomtytor innebär det däremot vanligen en höjning. Detta beror på att dagvattenavgiften debiteras per kvadratmeter tomt, istället för per kubikmeter avlopp.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser