Annons

Högni Hansson:”Ogillar man svaren ogillar man enkäten”

Sedan Landskrona Direkt i måndags publicerade resultat ur årets miljöenkät som rör landskronabornas syn på om man ska bygga på campingplatsen i Borstahusen eller inte, har diskussionens vågor gått höga, inte minst bland stadens politiker. Senast ut att ha synpunkter på utfallet i enkäten är Liberala Ungdomsförbundets ordförande Erik Rantzow. – Vi ställer oss frågande till miljöförvaltningens enkät i den mån att vi inte anser det vara förvaltningens uppdrag att ägna sig åt politisk åsiktsregistrering, speciellt inte om en fråga som redan behandlats som ett vägval för Landskrona. Det tack vare beslutet i fullmäktige i våras om att ta fram en detaljplan för Norra Borstahusen. Varför så många är negativa till planerna tror vi är för att stadens information till invånarna varit dålig, säger Erik Rantzow.

– Det är alltid en fördel när man kritiserar något att man läst det man kritiserar. Jag tycker mig läsa ut av kommentarerna att så är inte fallet, säger miljöchef Högni Hansson med anledning av politikernas kommentarer under gårdagen.

Annons
 

Vem är det då som fått svara på enkäten och är alla område i staden representerade?
– Vi beställde ett urval av ett företag som heter Adressleverantörerna, ett slumpmässigt urval av Landskronabor 18 år eller äldre. Urvalet omfattade hela Landskrona, både centralorten, byarna och landsbygden. Vi har inte haft något inflytande över vilka som blev uttagna i urvalet. Det slumpmässiga urvalet anses representera hela Landskronas befolkning. 650 personer i en kommun med ca 40 000 invånare där fler är under 18 år anses vara ett stort urval. Som jämförelse kan nämnas att Sifo frågar 999 personer i hela Sverige med 9 miljoner invånare och andra opinionsinstitut har motsvarande storlek på sina urval. Svarsfrekvensen är dessutom hög, närmare 70 %. Socialstyrelsen är nöjd om man kommer över 50 % och deltagande i enkätstudier sjunker ständigt. I Sverige har man relativt högt valdeltagande, men i många länder får man nöja sig med mycket lägre andel röstande, ibland 50% i presidentval i USA och ännu lägre i folkomröstningar.

Såväl Stefan Olsson (SD) som Erik Rantzow (LUF) ställer sig mycket frågande till varför fråga 45 finns med – ”Vilket parti skulle du rösta på om det var val idag?” Man anser rent av att miljöförvaltningen sysslar med politisk åsiktsregistrering. Hur ser du på den saken och hur garanterar du att ingen registrering sker?
– Vi garanterar att ingen åsiktsregistrering sker. Det går inte att koppla ihop svaren med namnen på de som svarat.När svaren kommer in har svarskuvertet ett nummer som gör att man kan pricka av vem som svarat. Då slipper den svarande en påminnelse och får dessutom en trisslott som tack. När svarskuvertet öppnas tas enkäten ut och skiljs från svarskuvertet. Det går sedan aldrig att koppla ihop svaret med en person. På så vis garanteras anonymiteten.

– Vi har valt att ha med flera sociala faktorer i enkäten förutom miljöfrågorna. Ålder, kön, inkomst, boende, ursprung och sen även politiska åsikter. Det är en viktig aspekt på människors val i livet inte minst när vi ställer frågor om vilka frågor som det är viktigast att satsa på i framtiden, både ur miljösynpunkt och i övrigt. Frågan om politiska sympatier är medvetet satt sist i enkäten och det är helt frivilligt att bevara den. Den som inte litar på anonymitet kan avstå från att besvara den frågan. Man kan alltid fråga sig vilka frågor som är relevanta. Det förvånar mig dock att de politiska partiernas representanter reagerar negativt på att man frågar om politiska åsikter och kopplar ihop det med andra viktiga samhällsfrågor. Det är ett ypperligt tillfälle att få reda på vad de egna sympatisörerna anser om olika samhällsfrågor – om man nu vill veta det. Naturligtvis har vi inte tagit ställning till någon av de frågor som vi ställt. Alla de frågor som vi ställt har någon betydelse för miljö och hälsa i Landskrona. Att vissa av frågorna har varit politiska tvisteämnen betyder inte att man ska låta bli att fråga om dem. Jag tror att reaktionen på enkäten motsvarar snarast om allmänheten har svarat som man själv vill att de ska svara eller inte. Gillar man svaren då gillar man enkäten. Ogillar man svaren ogillar man enkäten.

Politikerna måste väl trots allt haft kännedom om att enkäten skulle skickas ut, har exempelvis inte miljönämnden haft enkäten och de olika frågeställningarna uppe till diskussion?
– Enkäten beslöts av miljönämnden när den beslöt om verksamhetsplan för 2012. Enskilda frågor har inte i förväg diskuterats av nämnden. Det är inget som lämpar sig för en nämnd som består av politiker. Då är risken för att man får en politisk strid om frågorna och vi hade fått en politisk enkät som hade haft lågt förtroende hos en stor del av de svarande. Däremot har nämndens ledamöter diskuterat enkäten efteråt och de som varit med tidigare, exempelvis 2010 och 2004 känner alla till enkätens struktur. Även om en del frågor ändras från gång till gång så finns det ett antal frågor som har ställts i alla enkäter, vissa ända sedan 1980-talet. Ordföranden har alltid varit inblandad i enkätutskicket och den politiska färgen på ordförande har växlat. Ett år riktade sig enkäten bland annat till alla kommunala förtroendevalda i Landskrona och då hördes inga protester mot enkäten. Jag tror att alla som sysslar med miljöfrågor och vissa andra samhällsfrågor kan ha nytta av enkätsvaren även i de fall man inte gillar dem. Men det är inte vår uppgift att gilla eller ogilla svaren. Vi ställer frågorna och sammanställer svaren. De som fattar de politiska besluten får använda svaren efter eget tycke och smak, avslutar Högni Hansson sina utförliga svar.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser