Annons

Länsstyrelsen har granskat den första detaljplanen

Flera nämnder men även Länsstyrelsen hade problem att hålla tiden med sina synpunkter kring den första detaljplanen för Norra Borstahusen. Nu har dessa dock inkommit till stadsbyggnadsförvaltningen. Länsstyrelsens sjusidiga inlaga är inte alldeles enkel att ta sig genom som lekman.
Länsstyrelsen är ganska mångordiga och vi hade ett möte med dem förra veckan. Jag förstår att det är svårtillgänglig materia, säger stadsbyggnadschef Per Fredrik von Platen och hjälper till att bena ut texten.

Men låt oss först backa bandet en bit. Syftet med planläggningen är att prova lämpligheten i att anlägga golfbana på jordbruksmark och att uppföra en ny camping i anslutning till den befintliga stugbyn. Den nuvarande campingen ska som bekant ersättas. Planen syftar även till att befästa befintlig markanvändning för golfbanan samt säkra naturvärden och allmänhetens tillgång till strandremsan och Lill-Olas skog.
Planen syftar även till att säkerställa bevarandevärden och reglera byggrätt för Erikstorps kungsgård.
Området som i huvudsak rör Lill-Olas och dess direkta närhet är inte tidigare detaljplanerat.
–  Länsstyrelsen vill att vi skall bli mer precisa med var golfklubben skall placera sin ekonomibyggnad. Vi är ju nära riksintresset för kulturmiljövård vid Säbyholm, säger Per Fredrik von Platen som även han på sina ställen i yttrandet har svårt att tolka Länsstyrelsens gränsdragning.
De tycker inte vi behöver detaljplanelägga Lill-Olas då området redan har fullgott skydd av strandskyddet. Men sen kallar de även nya campingen och stugbyn för Lill-Olas, vilket gör deras yttrande lite otydligt. Troligen tar vi bort Lill-Olas, talldungen väster om vägen, från detaljplanen, säger han.

Annons
 

Det saknas en miljökonsekvensbeskrivning, MKB för den aktuella detaljplanen.
– Det visste vi om och den ska vi utveckla, säger Per Fredrik von Platen och fortsätter.
– Vi skall dessutom komplettera med en liten arkeologisk utredning på några hundra kvadratmeter mellan stugorna i stugbyn.

När ärendet senast var på dagordningen i kommunstyrelsen röstade socialdemokraterna för att arbetet med detaljplanen omgående skulle avbrytas med hänvisning till att rekreationsområdet skulle behållas orört samt att det i området finns mer ”rödlistat” än vad som hittills framkommit. Kring detta lovade S att återkomma.
Länsstyrelsen konstaterar att det inom planområdet finns större vattensalamander och att det i planen bör framgå att dessa är skyddade med restriktiva bestämmelser.
– Bestämmelserna utgör ett mycket starkt skydd för arten och dess livsmiljöer. Endast undantagsvis kan dispens lämnas för åtgärder som påverkar arten, skriver man i sitt yttrande.

I sitt svar lämnar även Länsstyrelsen stort utrymme åt risken för erosion i området.
Man vill  också att vi motiverar ianspråktagande av jordbruksmarken för golfbanan, säger Per Fredrik von Platen och menar att det inte ska vara någon svårare  uppgift att få Länsstyrelsen nöjd.
–  Således inga problem, men det är ju märkligt att de formulerar sig så kryptiskt. Man får ju läsa yttrandet ett par gånger för att begripa, avslutar stadsbyggnadschefen.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser