Annons

Alla synpunkter har inte inkommit

Samrådsförfarandet kring ny detaljplan för delar av Norra Borstahusen är förlängt. De som hade synpunkter på planen, som i huvudsak rör området kring Lill-Olas, det vill säga golfbanan, stugbyn och nya campingen skulle senast i onsdags inkommit med dessa.
Flera av nämnderna samt Länsstyrelsen har begärt att få senarelägga inlämnandet av synpunkter på planen ”Fritiden”. Jag bör ha fått in dem inom två veckor, säger Anna Karlberg, planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen.

Förslaget till detaljplan är nästa steg i planeringen av byggande i området vilket ligger i linje med mustiga planprogram för Norra Borstahusen som antogs av kommunfullmäktige i mars 2012. Detaljplanens syfte är att pröva om det är lämpligt att bygga ut den befintliga golfbanan och anlägga en ny camping i anslutning till stugbyn som finns i området. Planen ska även säkerställa att allmänheten har fortsatt tillgång till stranden och Lill-Olas skog. Till förslaget till detaljplan hör även en miljökonsekvensbeskrivning.

Annons
 

Socialdemokraterna yrkade på att stadsbyggnadsnämnden skulle avbryta arbetet med planen för ”Fritiden”, vilket efter votering med röstsiffrorna 8-5 inte gick igenom.
– Vi har inte på något sätt ändrat ståndpunkt, poängterar Niklas Karlsson (S).
– Vi ser Lill-Olas som ett rekreationsområde som vi vill behålla. Det finns ingen anledning att flytta campingen hit. Dessutom finns det mer ”rödlistat” i området än vad som hittills framkommit. Det kommer vi att presentera inom kort, utlovar han.

När samtliga synpunkter inkommit och sammanställts är nästa steg en utställning före godkännande i stadsbyggnadsnämnden och därefter antagande i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Annons
Annonser






















Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser