Annons

En ny mötesplats växer fram i Gamla kyrkans grund

Under kommande vecka påbörjas markentreprenaden i och kring Gamla kyrkans grund i Stadsparken.

Sedan några veckor tillbaka har ombyggnaden pågått av Gamla kyrkans grund vilken kommer att användas vid invigningen av Landskronas 600-års jubileum i samband med kungens besök i staden.
Nu har arkeologerna tittat på området och dokumenterat en del stenar som lär härstamma från grunden till den medeltida kyrkan Sankt Johannis Baptistae, säger stadsträdgårdsmästare Siv Degerman.
– Vi hoppas kunna anpassa markanläggningen så att stenarna blir synliga.

Annons
 

Stadsparken från 1886 är en av stadens äldsta parker och har som sådan ett stort kulturhistoriskt värde. Tidigare låg stadskyrkan Sankt Johannis Baptistae i området, men den revs i samband med att stadskärnan i Landskrona omformades under 1700-talet. Troligtvis på order av den lokale militära stadskommendanten som oroade sig för att fiender skulle ta upp en kanon i kyrktornet och skjuta in på Citadellet.

Gamla kyrkans grund kom 1933 att markeras sedan dåvarande stadsarkitekten Frans Ekelund föreslagit att kyrkogrunden skulle friläggas. Endast ett fåtal stenar från den gamla kyrkobyggnaden hittades då vid utgrävningen. Efter urgrävningen markerades därför kyrkans grund med en nedsänkt plats som kantas av en kallmur i granit och med täckstenar av röd kalksten.
– Muren från 1933 har med tiden blivit i så dålig skick att den inte längre går att laga, säger Siv Degerman varför nu en total renovering görs.
– Kyrkan och grunden är väl dokumenterad av arkeologer och området är klassificerat som  fast fornlämning. Det innebär att ombyggnadsförslaget av muren som tagits fram inte stör äldre jordlager.

Den nya markeringen blir som tidigare en del av parkrummet om än i moderniserad tappning.
– Dessutom handikappanpassad då det blir en ramp ner till grunden från Borgmästargatan.

Målet med ombyggnaden är att göra en tydlig markering av Gamla kyrkans grund och samtidigt skapa ett vackert och inbjudande parkrum. Vapenhuset som låg utmed Borgmästargatan och sakristian som fanns i höjd med den nu bortfrästa predikstolen  markeras med hällstenar i nivå med marken.

En låg stödmur i granit med höjden 40 centimeter uppförs.  Murens läge och utbredning har återskapats med hjälp av en gammal uppmätningsritning av C.G Brunius. Den visar tydligt att kyrkan hade en imponerande storlek, men också att den var skev. De två långsidorna var inte lika långa. Som tidigare kommer en lätt nedsänkt plats finnas. Där koret låg höjs pelarmarkeringarna upp och en oval plats skapas. Både den långa muren, som markerar utbredningen av kyrkorummet, och de lätt upphöjda pelarna i koret, skapar ytor som man kan sitta på.

– Vi hoppas detta ska bli en naturlig mötesplats som även kommer att bjuda på olika föreställningar i framtiden, säger Siv Degerman som även berättar att Gamla kyrkans grund får belysning som lyfter fram platsen på kvällen.
Gångstråken i Gamla kyrkans grund har vävts samman med de i omgivningen och det nya nedsänkta ”kyrkorummet” blir på så sätt en integrerad del av Stadsparken.
– Gångarna får därmed också lite av en ny sträckning.


Illutration över hur det ska komma att se ut när nya Gamla kyrkans grund står färdig. Illutration: Stadsmiljöavdelningen.


Stadskyrkan Sankt Johannis Baptistae var på sin tid näst störst i Skåne, överträffade av endast domkyrkan i Lund.


Stenar från grunden till den gamla kyrkan har varsamt plockats fram. Troligen har de utgjort grunden till tornet.


Graniten röd kalkstenen från 1933 forslas bort och finns nu på kommunens återvinngsstation i väntan på nya användningsområden.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser