Annons

Stor enighet kring gymnasieflytt

För att locka fler ungdomar att förlägga sina gymnasiestudier till Landskrona vill utbildningsförvaltningen och treklövern se en flytt av de teoretiska programmen från Gullstrandskolan ner till Dammhagskolan. Förslaget som presenterades under måndagen hade den styrande treklövern dessutom goda förhoppningar om att få en bred politisk uppslutning kring.

Något som efter Landskrona Direkts rundfrågning ser ut att bli verklighet.
–  Detta är en fråga vi drivit sedan 2007 i de politiska diskussionerna om att lyfta Centrum/Öster. Vi har även med det i vårt lokalpolitiska program, där det står ” Delar utav gymnasieskolan eller annan högre utbildning bör flyttas till centrala Landskrona”, säger Stefan Olsson, ordförande för Sverigedemokraterna i Landskrona.
– Det är därför glädjande att också treklövern har insett fördelarna med att lyfta in gymnasieskolan i centrum. Jag tror att detta kommer att öka intresset och göra gymnasieskolan mer attraktiv även för elever på andra orter. Dessutom gynnar det säkert centrumhandeln på sikt, menar han.

Annons
 

Därmed var det också politisk majoritet för förslaget.

Landskronas största parti Socialdemokraterna har hållits utanför processen men fick samma dag som pressen en muntlig information om den tänkta lokalrockaden, där även Dammhagskolans högre årskurser flyttar till Seminarieskolan
Jag uppfattade förslaget som en principskiss som nu skall bearbetas till ett färdigt förslag, säger Leif Olin (S), utbildningsnämndens 2:e vice ordförande.

Ökad attraktionskraft för elever och ett lyft för centrum nämns som de viktigaste anledningarna till omdisponeringen. Leif Olin tar upp en annan aspekt.
– En annan fördel som lyftes var att de ibland återkommande problemen på Dammhagskolan försvinner. De högre årskurserna på Seminarieskolan skulle där möta fler elev från andra delar i staden.

Genom förändringen friläggs lokaler ute i nuvarande gymnasieskolan vilka kan utnyttjas för de verksamheter som bedrivs i externt förhyrda lokaler. På så sätt kan de effektiviseringskrav som finns tas på lokalkostnader i stället för personal och undervisning, säger han och vid presskonferensen nämndes exempelvis att hela Kulturskolan flyttas ut till Gullstrand men även Junior Collage.
– Eventuellt kan även vuxenutbildningen komma i fråga. I sådana fall är huset fullt, sa utbildningschef Tomas Johansson och menade då att man slapp betala hyra för de lokaler som man idag hyr in sig i.

Jag har inte sett någon ekonomisk redovisning och ännu finns ingen konsekvensanalys, påtalar Leif Olin som dock spontant tycker att han kan ställa sig bakom principskissen.
  Vilka ekonomiska och praktiska konsekvenser det får måste vi återkomma till. Jag anser att ett viktigt krav är att de ombyggnationer och anpassningar som måste göras på Dammhag respektive Seminarieskolan måste vara tilltagna så att vi får moderna skollokaler anpassade för framtiden.

När Landskrona Direkt under presskonferensen påtalade just det faktum Leif Olin nämner så uppskattade Tomas Johansson ”mellan tumme och pekfinger” kostnaderna till cirka 20 miljoner kronor.
– I den summan ingår inte renoveringen av Dammhagskolans idrottshall. Vi vet inte om denna enbart ska vara till skolidrott i framtiden eller ska kunna nyttjas även av föreningslivet. I vilket fall som helst är den i behov av renovering, sa han igår.

Efter att pressen,  personalen och fackliga organisationer fått information om planerna har det antytts att det redan finns politisk enighet bakom förslaget.

Det är att dra lite för stora växlar eftersom vi inte har sett hela förslaget och inte haft möjlighet att diskutera inom partierna. Vi måste självklart förutsättningslöst diskutera frågan i den fortsatta politiska processen. Men i detta första skede har jag sagt att jag ser positivt på idén, avslutar Leif Olin.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser