Annons

Tummen upp från skolinspektionen gällande minoritetsspråksundervisningen

Skolinspektionen har granskat undervisning i nationella minoritetsspråk i Landskrona och sammanfattningsvis får kommunen godkänt. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Granskningen har visat att staden på olika sätt arbetar för att främja elevers möjligheter att delta i modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken. I dagsläget finns det en elev i kommunen som läser finska som modersmål medan ytterligare en elev får studiehandledning i språket. Två elever önskar modersmålsundervisning i romani chib och ytterligare en elev har behov av studiehandledning i detta språk. Dock har utbildningsförvaltningen ännu inte funnit någon lämplig sökande till den tjänsten.

Annons
 

Enligt inspektionen har staden en god och fungerande ansvarsfördelning.  Det finns kunskap i staden om de nationella minoriteterna och deras rättigheter och det görs ansträngningar för att motivera elever, ur de nationella minoriteterna, att delta i undervisning i nationella minoritetsspråk.

Enbart ett utvecklingsområde lyfts upp av inspektionen. Modersmålsundervisningen behöver göras till en del i det systematiska kvalitetsarbetet på förvaltnings- och skolnivå.
–  Det är sällan inspektionsbeslut är så positiva. Det visar att vi har en välfungerande modersmålsundervisning i staden, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

Senast den 18 maj ska kommunen  redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits utifrån de utvecklingsområden som myndigheten identifierat.

 

FAKTA
Modersmålsundervisning är undervisning i det språk som elevens vårdnadshavare har som modersmål. För att en elev ska vara berättigad till modersmålsundervisning krävs att språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och att eleven har grundläggande kunskaper i det.

37 procent av eleverna i årskurs 1–9 i kommunen har utländsk bakgrund och enligt utbildningsnämndens kvalitetsredovisning 2010 är drygt 36 procent av eleverna i kommunens grundskolor berättigade till modersmålsundervisning, varav 22 procent deltar i undervisning.

De största modersmålen i Landskrona är albanska, arabiska och bosniska, serbiska, kroatiska. Kommunen har ett särskilt nationellt ansvar för albanska och är bland annat projektansvarig för detta modersmål på Skolverkets digitala mötesplats.

Under läsåret 2010-2011 erbjuder Landskrona kommun modersmålsundervisning i 17 olika språk.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser