Annons

Nej till ökad produktion på Boliden Bergsöe

Miljönämnden säger nej till Boliden Bergsöes ansökan om tillstånd att få öka produktionen av bly och blylegeringar från dagens 50 000 ton till 65 000 ton per år.
Att komma 2011 och begära tillstånd att få öka miljöfarliga utsläpp känns som om man kommer 50 år för sent, påpekar miljönämndens ordförande Lilian Håkansson (MP) som fick stöd i nämnden för yrkandet att avstyrka ansökan.
Miljönämnden poängterar i beslutet att bolagets ansökan är alltför ofullständig för att kunna ligga till grund för en tillståndsprövning.
Redan befintlig verksamhet medför betydande påverkan på människors hälsa och miljön, poängterar miljöchef Högni Hansson och bolaget i ansökan inte redogör för hur man vill reducera utsläppen av bly, dioxiner och kvicksilver.
En utökad verksamhet riskerar att öka utsläppen och inte minst bekymmersamt är detta när det gäller spridning av bly.
Det är inte bara miljönämnden som anser att den diffusa damningen är ett problem, även från Nordvästra Skånes Vatten och avlopp, som sköter driften av VA-anläggningarna i Landskrona, är man bekymrad över blydammet..
– I slammet som bildas vid Lundåkraverket är halterna av bly betydligt högre än i slammet från Öresundsverket i Helsingborg och det är ett problem, berättar Jan-Erik Persson, specialist på avloppsrening.

En jämförelse mellan de båda reningsverken visar att halterna av bly i slammet på Lundåkraverket vid ett flertal tillfällen överstigit gränsen på 100 gram per torrsubstans.
Det innebär att slammet inte får användas i jordbruket, men det har vi inte gjort när det gäller slam från Lundåkraverket.
Boliden Bergsöe är enda företaget i Norden där man återvinner uttjänta bilbatterier och processen resulterar i höga utsläpp av bly, kadmium och kvicksilver.
När det gäller utsläppen av bly så finns Boliden Bergsöe med på tio i topp vad gäller svenska företag med sina i genomsnitt omkring 120 kilo utsläpp av bly årligen..
Det är endast gruvbrytningen i Norrbotten och metallutvinningen i Rönnskärsverken som kan konkurrera om platsen som största utsläppare i Sverige, poängterar Högni Hansson.
Bolaget har gjort mycket för att förbättra miljön, men fortfarande utgör de diffusa utsläppen ett stort problem, betonar han och förvaltningens olika mätningar tyder inte på någon minskning.
– Det vill vi att företaget åtgärdar innan man får tillstånd för fortsatt verksamhet.
Miljönämndens yttrande är ett svar till miljödomstolen som avgör ärendet.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser