Annons

Handlingsplan skall motverka hemlöshet

För att försöka komma tillrätta med hemlösheten har Vuxenförvaltningen tagit fram en handlingsplan. – Bra, men otillräckligt, påpekade nämndens 2:e vice ordförande Jonas Esbjörnsson (S) och kritiserade kommunledningen för passivitet när frågan debatterades i fullmäktige. – Här handlar det om att våga ta krafttag för att minska beroendet av försörjningsstöd som ökat lavinartat i kommunen. Dessutom måste det till kommunala satsningar för att få människor i arbete, betonade han och efterlyste en handlingskraftigare politik. – I november saknade 327 individer egen bostad och det är inte bra, men vi har 20 tjänstemän på förvaltningen som arbetar med frågan, förklarade ordförande Mattias Adolfsson (FP) och berättade samtidigt att inga barn tvingades bo på gatan eller i akutboende. Av den senaste statistiken framgår att 97 barn bor i familjer som saknar egen bostad och totalt är 211 familjer i Landskrona utan kontrakt till en egen bostad. Antalet uteliggare i den smällkalla vintern uppgår till 15 personer enligt statistiken och för dessa finns möjligheten att få en tillfällig sängplats på kommunens akutboende. I handlingsplanen konstateras att hemlösheten är en utmaning för det svenska välfärssamhället och att arbetet med att motverka hemlöshet är en viktig politisk fråga. I handlingsplanen citeras också socialtjänstlagen som bland annat stipulerar att ”den enskilde skall tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv”. Kommunen har ett antal tillfälliga boende för hemlösa. På Akutbo finns 18 platser i dubbelrum, samt tre mindre lägenheter. Granets gruppboende har 20 platser för personer med missbruk och psykisk ohälsa. Gruppboendet Pallas har sju lägenheter för personer med psykiska funktionshinder. Planen sätter upp fyra mål och det första handlar om att garantera alla tak över huvudet. Detta skall man nå genom att bland annat hålla koll på barns, ungdomars och kvinnors situation. Utveckla passande boendeformer och utveckla den uppsökande verksamheten. Mål två handlar om att fler som lämnar någon form av sluten vård eller fängelsevistelse skall erbjudas bostad vid utskrivningen. Mål tre handlar om att inträdet på den ordinarie bostadsmarknaden skall underlättas och den avslutande målsättningen handlar om att antalet vräkningar skall minska och att inga barn skall vräkas. I november genomfördes inga vräkningar i kommunen, men tidigare under året har 39 vräkningar genomförts och av dessa fanns barn med i bilden i nio av fallen. Handlingsplan eller ej, en sak är klar, debatten om de hemlösas situation kommer att fortsätta också kommande år.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser