Annons

Motorklubb överklagar detaljplanVill undvika framtida restriktioner

Bostadsbyggande intill den anrika motocrossbanan i Saxtorp är inget som tilltalar Landskrona Motorklubb som överklagat detaljplanen.
Motorklubben vill att fastigheterna som är planlagda öster om väg 110 tas bort från planen eftersom klubbens egna bullermätningar visat att ljudet från motorcyklarna överskrider angivet riktvärde för buller från motorsportanläggning med god marginal.
– Vi vill undvika framtida restriktioner, förklarar Anders Ardemark, sekreterare i föreningen.
I planförslaget, som totalt omfattar ett 60-tal nya bostäder, påpekas att det bedöms som viktigt att ha bebyggelse öster om väg 110 eftersom denna bebyggelse starkt bidrar till att göra 110:an till en bygata genom Saxtorp.
Av planunderlaget framgår att den bullerutredning som genomförts visar att samtliga tomter klarar rekommenderade ljudnivåer från motorbanan. Vid tomterna närmast motorbanan åläggs det fastighetsägarna att om behov uppstår utforma tomten så att man klarar riktvärdena för buller.
Detta tillbakavisas av Landskrona Motorklubb som anser att bullerutredningen är en skrivbordsprodukt och att det inte finns en enda verklig ljudmätning i utredningen.
Tvåtaktare kan man möjligtvis klara men bullret från dagens fyrtakts motocross är mycket lågfrekvent vilket skulle göra eventuellt bullerplank vid dessa tänkta hus verkningslösa. Då skulle det behövas rejäla vallar, säger Anders Ardemark.
– Vi har verksamhet tre dagar i veckan på banan. Lägg därtill någon tävling samt att andra klubbar ibland hyr av oss. Detta vill vi fortsätta med, avslutar Anders Ardemark.

MC-tävlingar i Saxtorp är historiska. Här kördes Sveriges Grand Prix för motorcykel på 1930-talet och då drog tävlingarna upp till 150 000 åskådare vilket fortfarande är rekord för idrottsevenemang i Sverige. Crosstävlingarna på Saxtorps krävande sandbana har genom åren lockat många av de stora namnen till banan och för inte allt för många år sedan kördes också VM-tävlingar i Saxtorp.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser