Annons

Fortsatt rening av vatten från BT-kemiområdet i Landskrona

Miljönämnden avstyrker tillstånd för ozonrening och utsläpp i Braån och förordar istället fortsatt vattenrening av grundvatten från BT-kemiområdet på Landskrona avloppsreningsverk.

För att hindra att grundvatten från BT-kemiområdet rinner ut i Braån finns ett dräneringssystem. Vatten från detta system pumpas till en spillvattenledning som för vattnet, cirka 50 000 kubikmeter per år, till Landskrona avloppsreningsverk. Länsstyrelsen har nu fått in en anmälan om att dräneringsvattnet från området i stället skulle behandlas genom så kallad ozonrening. Miljönämnden i Landskrona har fått tillfälle att yttra sig i frågan och avstyrker tillstånd till reningen med vidare utsläpp i Braån.
– Det går inte att avgöra om verksamheten är tillåtlig. Ärendet kan inte anses vara fullständigt utrett i miljöbankens mening, skriver Högni Hansson, miljöchef, och Olle Nordell, ekolog, i det yttrande som nu även politikerna i nämnden ställt sig bakom.

Annons
 

Det har genom årtionden förekommit många försök att lösa frågan med föroreningar från BT-Kemi. Bentonitlera var från början lösningen på problemet. Föroreningarna skulle kapslas in. Den lösningen visade sig inte hålla. Annan lösning var att rena dräneringsvattnet med kolfilter. Nästa försök var att leda vattnet till Landskrona reningsverk, förklarar Högni Hansson.
Det visade sig dock att föroreningarna till stor delar fanns kvar i marken.
Ingen av lösningarna underkastades noggrann miljöprövning. Nu är vi framme vid bortforsling av förorenad jord. Inte heller den har genomgått en noggrann prövning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning i alla led som miljönämnden tidigare påpekat. Nu när ozonbehandling av dräneringsvattnet prövas är det av desto större vikt att det underkastas grundlig prövning. Det kommer att visa sig spara tid och bekymmer på längre sikt, avslutar Högni Hansson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser