Annons

Undersökning inom äldreomsorgen

Omsorgsförvaltningen i Landskrona genomför under november en brukarundersökning inom äldreomsorgen. Syftet är att mäta kvalitén inom omsorgsverksamheten och mäter främst brukarnas nöjdhet med insatsernas utförande och personalens bemötande. Samtliga brukare som får insatser har mottagit en enkät med ett 25-tal frågor. Liknande undersökningar brukar få en svarsfrekvens på cirka 50 % och förvaltningen arbetar för att höja frekvensen genom att be närstående om hjälp med ifyllandet om brukaren inte själv klarar av detta. Totalt har cirka 700 enkäter skickats ut till brukare inom hemvården, drygt 300 till boende på äldreboende samt ett hundratal till boende på servicehus.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser