Annons

Landskrona hedrade andra världskrigets offer

Tisdagen den 1 september var det 70 år sedan andra världskriget startade genom Tysklands anfall på Polen. Den 17 september följde Sovjetunionen efter och angrep Polen. Sjuttioårsminnet av andra världskrigets början ihågkoms över hela Polen med olika minnesceremonier, den största i Gdansk där de första skotten föll vid Westerplatte.

Landskronas polske samverkanspartner Kolobrzeg hade som ett led i utbytet städerna emellan bjudit in företrädare från Landskrona stad att delta i sina minnesceremonier i den gamla fästningsstaden. Just omständigheten att staden var så starkt befäst gjorde att den i krigets slutskede då kampen stod hård mellan tyskarna och de framryckande ryssarna demolerades svårt. 90 % av Kolobrzeg lades helt i spillror och staden plundrades på nära nog allt. Nu är den uppbyggd igen och har återtagit platsen som en av Europas ledande kurorter.

Annons
 

En delegation med Landskrona fullmäktigeordförande Lennart Söderberg och Monika Nordengren samt Svensk-Polska Samfundets vice ordförande Tor Johanson deltog i de högtidliga arrangemangen.  Kransar från Landskrona stad lades ned dels i centrum vid monumentet över de fallna soldaterna samt senare vid en anslående ceremoni på krigskyrkogården.

– När ceremonin vid minnesmonumentet skulle börja ljöd varningssirenerna öronbedövande över stan. Minnena från krigsåren gjorde sig påminda inte minst hos de krigsveteraner som närvor, bland annat  en 98-årig rikt dekorerad soldat från den så tappra hemarmén som vi fick tillfälle att via tolk tala med. Trots åldern mindes han klart alla händelser, berättar Tor Johanson.

På krigskyrkogården hölls mässa. En fredsappell framfördes. Namnen på de soldater som fallit i striderna lästes upp. Till detta kan man lägga c:a 17.000 civila som dödades. De fallna soldaterna hyllades enligt militär tradition med trefaldig karbinsalut. Kransnedläggningen blev en värdig och gripande ceremoni där ett tjugofemtal kransar lades ned, bl.a. då från Landskrona stad.

Kolobrzegs president Janusz Brocek och kommunstyrelsens ordförande Urszula Dzega Matuszczak uttryckte sin stora tacksamhet över att Landskrona stad på detta sätt velat hedra Kolobrzeg.
Lennart Söderberg framhöll att det är vi från Sverige som känner tacksamhet över de offer Polen fått göra under ofridens år och vad detta betytt för Europa. Att deltaga i denna ceremoni kände han som en helt självklar hederssak. Tor Johanson poängterade vikten av att dessa händelser ständigt ihågkommes för att tjäna som erinran om hur det varit och hur det så lätt kan bli så igen om inte världens står emot förtrycket. Vi får aldrig glömma att vi har Polen att tacka för förändringen av Europas karta i slutet av 1980-talet med kommunismens fall som följd.

Den 1 september är inte enbart åminnelsedag om krigsutbrottet. Det är också den dag då skolorna börjar det nya läsåret. Detta firas i Kolobrzeg och i Polen i övrigt genom ceremonier där de olika skolorna paraderar och företrädare för dessa och elever avlägger en särskild trohetsed. Landskronadelegationen fick också tillfälle att närvara vid denna ceremoni.


Efter minnesceremonin på krigskyrkogården. Fr.v. Tor Johanson, turistchefen Kolobrzeg Edyta Banaszek, Monika Nordengren, Lennart Söderberg, presidenten Kolobrzeg Janusz Brocek, KS-ordföranden Kolobrzeg Urszula Dzega Matuszczak.
Foto Adam Piechocki


Landskrona stads krans tillsammans med Kolobrzegs stads vid krigsmonomunetet. Foto: Monika Nordengren

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser