Annons

Kommunalråd skriver till regeringen

Kommunalråden Torkild Strandberg (FP) och Tutti Johansson Falk (M) uppmanar idag regeringen att vidta åtgärder som bidrar till att överbrygga det stora inkomstbortfall för kommunerna som konjukturnedgången innebär.

Den snabba och kraftiga nedgången i konjunkturen märks både på inkomst- och utgiftssidan i kommunerna. Kraven på både utbildningsinsatser och ren försörjning ökar i takt med att varsel och uppsägningar tilltar. Samtidigt minskar kommunernas intäkter.

Annons
 

Sedan kommunfullmäktige antog budgeten för i år, i juni 2008, har läget radikalt förändrats. För innevarande år, 2009, har intäkter i form av skatter och generella statsbidrag urholkats med totalt 31,8 miljoner kronor (mnkr.)
Vi har ett stort ansvar att se till att kommunens ekonomi är i gott skick. I Landskrona har vi sedan tidigare sjösatt ett effektiviseringsprogram för att långsiktigt få ut så mycket som möjligt ur varje skattekrona. Detta arbete är, oberoende av konjunkturläge, nödvändigt och kommer att fortsätta, säger kommunalråden Torkild Strandberg (FP) och Tutti Johansson Falk (M) som idag tillskrivit finansminister Anders Borg (M) och utbildningsminister Jan Björklund (FP) med anledning av det prekära läget.

För det kommande budgetåret, 2010, har den ekonomiska basen försämrats med hela 73,6 mnkr. För 2011 beräknas idag en försämrad intäktsbas med 93,2 mnkr. Detta är bilden efter Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:s senaste skatteprognos. I dagsläget finns inget som tyder på att kommande prognoser kommer att visa på något annat, utan snarare understryka den negativa utvecklingen i de prognoser som hittills presenterats.
– Däremot är det för oss svårt att se hur ett inkomstbortfall av den här storleken, och som under bara några månader förändrat planeringsförutsättningarn så radikalt, ska kunna hanteras genomtänkt och strukturerat, under stark tidspress, utan att detta får stora, oönskade konsekvenser för viktiga insatser i skola och omsorg och när det gäller tryggheten.

Det finns naturligtvis också en risk att allt för stora och oplanerade nerdragningar inom kommunsektorn kan bidra till att konjunkturnedgången blir både djupare och längre än nödvändigt.   
– Långsiktigt är arbetslinjen, med fler i arbete och färre i bidrag, garanten för att ett stabilt skatteunderlag, avslutar kommunalråden.

Brevet till Regeringskansliet kan du ladda ner här i pdf-format.

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser