Annons

Höga halter bly i sallad

Medelvärdet för bly i sallad låg förra året långt över gränsvärdet, det visar miljöförvaltningens årliga mätning av förekomsten av bly i sallad och grönkål.
Bakom de höga halterna bly finns en mätning på provplatsen Gränsgatan som visade 18 gånger så hög blyhalt jämfört med EU:s gränsvärde.
– Vi vet inte riktigt vad det beror på, men det mesta tyder på att det handlar om en enskild händelse, förklarar miljöchef Högni Hansson.

Eftersom det handlar om provtagningar belägna i närheten av Boliden Bergsöe, som återvinner bly ur uttjänta bilbatteri, kontaktades företaget för en förklaring till de förhöjda halterna.
Från företagets sida uttrycker man besvikelse över att de åtgärder som genomförts på företaget inte återspeglas som förväntat i resultaten från de mätningar som utfördes under 2008.
Bolaget har vidtagit åtgärder för att begränsa utsläpp i luften och dessutom genomförs en daglig dammbekämpning på fabriksområdet

Annons
 

”Resultatet är från vår synpunkt sett nedslående då vi förväntat oss en nedgång på de närliggande mätstationerna som ett resultat av de insatser mot diffus damning som genomförts”, heter det vidare i bolagets svar där man också betonar det fortsätta arbetet med att få tillstånd en nedgång i metallbelastning på de mätstationer som ligger närmast fabriken.

Testodlingar av sallad och grönkål, för bestämning av blyhalter, har genomförts sedan 1981.
Gränsvärdet för förekomsten av bly i sallad är satt till 0,30 mg/kg genom en EG-förordning.
Gränsvärdet gäller vid försäljning av livsmedlet och det värdet som i somras uppmättes vid odlingen på Gränsgatan visade på hela 5,5 mg bly per kilo i salladen.
När det gäller halterna av bly i grönkålen på provplats Gränsgatan så gick det inte att mäta eftersom plantorna förstördes, troligtvis genom skadegörelse.
– Beklagligt eftersom vi annars haft något att jämföra med.

Med hänvisning till att halterna bly i grönkål varierat kraftigt under 20-årsperioden rekommenderar förvaltningen att man även fortsättningsvis inte bör odla grönkål, åtminstone inte där riskerna för blyutsläpp är störst.
– Det är troligt att utanför tätorten är värdena så pass låga att odling kan ske utan risk för att gränsvärdet överstigs. Bättre underlag behövs dock innan man med säkerhet kan avgöra att gränsvärdena inte överstigs, avslutar Högni Hansson.

Fakta
Miljöförvaltningen genomför odlingar av sallad och grönkål för provtagning på åtta platser, vid Syngenta, i Häljarp, på Citadellet, Gränsgatan i Örja, Teglebruksgatan och koloniområdena St Olovsvång och Kopparhögarna.
I fjor misslyckades odlingen av sallad på Tegelbruksgatan och Kopparhögarna, liksom odlingen av grönkål på som Gränsgatan.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser