Annons

Kommentarer efter Skolinspektionens tillsynsrapport

Kommentarerna, efter det att Skolinspektionen redovisat sin tillsynsrapport för tillståndet i skolorna i Landskrona, var övervägande positiva från tjänstemän och politiker.
– Det mesta hade vi redan bra koll på, menar Peter Andersson, rektor på Västervångskolan.

De senaste åren har präglats av turbulens inom Vuxenutbildningen, vilket gör att återhämtningsfasen kommer att ta tid. Trots det påtalar Skolinspektionen viktiga utvecklingsåtgärder som vi kommer att arbeta med framöver, säger Annette Lindberg Mohlin, tf förvaltningschef för VUX och understryker att arbetet redan påbörjats sedan skolinspektionens lämnade en förhandsrapport i höstas.

Annons
 

– Vi måste bli bättre på vårt kvalitetsarbete. Ett systematiskt kvalitetsarbete kommer i sin tur att leda till att resultat och uppföljning fungerar bättre. Vi kommer också att arbeta för att elevernas inflytande över sin utbildning utökas, fastslår Mattias Adolfsson (FP), ordförande i VUN.  

Tiden när skolinspektionen granskat kommunen har varit både nyttig och lärorik. Det är glädjande att Landskrona kommun i stort uppfyller styrdokumentens mål och krav. De flesta av förbättringsområden som lyfts fram berörs i den omorganisation som vi nu står inför, annat sätter vi genast igång och arbetar med, poängterar Pia Gagner tf förvaltningschef BUN.

Den nya organisation som träder i kraft den 1 juli 2009 kommer att:
– Skapa utökat utrymme för rektor att utöva sitt pedagogiska uppdrag.
– Hantera frågan om resursfördelningen och dess effekter.
– Undanröja de problem som tas upp i rapporten gällande den geografiska indelningen då den nya organisationen bygger på en verksamhetsindelning.
– Ge verksamhetscheferna för förskola och grundskola ett tydligt uppdrag att utveckla samarbetsformerna mellan förskolor, förskoleklasser, skolor och fritidshem.
– Redovisa enheternas kvalitetsarbete och den systematiska uppföljningen direkt till nämnden både muntligt och skriftligt.
– Styrgruppen för omorganisationen föreslår att områdeskommittéerna avvecklas till förmån för ett system med kontaktpolitiker.
– Leda till effektivare administrativa rutiner och ett IT-stöd som kommer att underlätta kommunikationen både internt och externt.

Skolinspektionen påtalar betydelsen av att systematiskt följa upp kunskapsresultaten i samtliga ämnen. På initiativ av nämnden pågår det sedan en tid ett intensivt arbete med att förtydliga kunskapsmål och bedömningskriterier i samtliga ämnen, skriver Pia Gagner i ett pressmeddelande och förklarar att alla enheter har en likabehandlingsplan, men den är inte på alla ställen upprättad helt i enlighet med författningarna, något som kommer att åtgärdas.

Varje kommun ska ha en skolplan. Landskronas täcker på ett övergripande plan in de centrala övergripande målområdena, men inför revideringen 2010 kommer den kompletteras med konkreta åtgärder riktade mot de olika skolformerna.

Vi är mitt uppe i en stor förändringsprocess, en hel del är gjort men mycket återstår att göra. Inspektionsrapporten bekräftar att vi är på rätt väg och det är glädjande, avslutar Lisa Flinth, (FP) ordförande i BUN.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser